بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران 31019

بيمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران خسارت‌های وارد به انواع تجهيزات الكترونيكی مورد استفاده در كارگاه‌های صنعتی، صنايع،‌ لوازم تحقيقاتی و آزمايشگاهی، لوازم اداری، ‌سيستم‌های هشداردهنده، تجهيزات اندازه گيری ، دستگاه‌های كنترل و عيب ياب، تجهيزات مربوط به سينما و فيلمبرداری، دستگاه‌های تست مواد و نمونه برداری، تجهيزات راديو تلويزيونی و مخابراتی، سيستم‌های رايانه ای، تجهيزات پزشكی و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد. در بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران اقلام بیمه شده در حال کار، توقف، پیاده کردن به منظور تمیزکردن یا بازدید و تعمیر و یا جابجایی در محوطه انبار و نصب مجدد تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران می باشد. 

بیمه-الکترونیک

خرید آنلاین بيمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران سه نوع پوشش را ارائه میدهد:
1- پوشش خسارت وارد به سخت افزار
2- پوشش خسارت وارد به نرم افزار
3- پوشش هزينه اجاره و بكارگيری دستگاه‌های جايگزين تا راه‌اندازی مجدد دستگاه‌های خسارت دیده


خطرات تحت پوشش در بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران (Electronic Equipment)

بیمه-الکتریکی

1 – سیل – آب گرفتگی – امواج دریا
 2 – صاعقه – انفجار – آتش‌سوزی
 3 – رانش زمین – نشست زمین – لغزش زمین – ریزش کوه یا صخره
 4 – اتصال کوتاه – اتصال برق DC به برق AC
 5 – سقوط – تصادم – واژگونی
 6 – نم – رطوبت – ریختن مایعات بداخل دستگاه
 7 – غفلت – عدم مهارت – سهل‌انگاری
 8 – دود – دوده – ذرات معلق در هوا – گرد و خاک
 9 – خسارت‌های هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن
10- دمای بالا – بخارات غیرخورنده
11- باران – برف – تگرگ – بهمن
12- یخ‌زدگی – یخ شناور
13- خسارت‌های هنگام باز و بسته کردن
14- خرابکاری غیرگروهی  
15- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

 بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز، آسیب به نرم‌افزار یا هزینه اجاره دستگاه‌های جایگزین تا راه‌اندازی مجدد دستگاه‌های خسارت دیده را نیز تحت پوشش قرار دهد .

براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گزار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گزار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت میگیرد، درصورتی که بیمه‌گزار حق بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن، بیمه گر خسارت بیمه‌گزار را به شرح زیر جبران می نماید. اقلام بیمه شده در حال کار، توقف، پیاده کردن، به منظور تمیزکردن یا بازدید و تعمیر و یا جابجایی در محوطه انبار و نصب مجدد تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران می باشد. در هر حال اعتبار بیمه از زمانی شروع می شود که آزمایش و به کار افتادن با موفقیت انجام شده باشد.


استثنائات عمومی بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران ee

بیمه-تجهیزات-الکترونیک

بیمه گر اتلاف یا آسیب وارده را که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ، به علت یا در نتیجه عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد، جبران نخواهد کرد:

 • الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، تخریب یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
 • ب) واکنش های هسته ای یا آلودگی های ناشی از تشعشعات هسته ای و رادیواکتیو.
 • ج) عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه‌گزار یا کارکنان وی.
 • د) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
 • ﻫ) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر ، بیمه گر به استناد استثنائات بند «الف» اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب دیدگی، یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران می باشد به عهده بیمه‌گزار است. 


شرایط عمومی بیمه لوازم الکترونیکی ایران و بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران

 • بیمه مسئولیت بیمه گر برای هرگونه پرداختی به موجب بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران مشروط براین است که بیمه‌گزار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.

بیمه-تجهیزات-الکترونی

 • جدول مشخصات و بخش یا بخش های این بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران جزءلاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح “این بیمه نامه” هربار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخش ها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات یا در بخش و یا بخش های آن به معنی خاص بکاربرده شود، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
 • بیمه‌گزار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند.
 • < >الف) نمایندگان بیمه گر می توانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند. بیمه‌گزار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.ب) بیمه‌گزار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدام های احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد.درصورت وقوع هرگونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه‌گزار باید:< >الف) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتباً نیز آن را مورد تایید قرار دهد.ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب دیدگی، کلیه اقدام هایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.ج) قسمت های خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.د) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در اختیار او بگذارد.ھ) درصورت فقدان یا خسارت ناشی از دزدی مقام های انتظامی را مطلع نماید.بیمه‌گزار متعهد است به هزینه بیمه گر اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم می داند معمول دارد، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارت هایی که بیمه گر مستقیماً پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارت هایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. 
  اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه‌گزار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
 • هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه نامه) موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده می شود ارجاع خواهد شد.
  اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود ارجاع خواهد گردید.
  درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.
  • الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه‌گزار غیر واقعی باشد یا خسارتی از روی تقلب یا به طور اغراق آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود.
  • ب) هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند “7” این بیمه نامه، ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه‌گزار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمهنامه منتفی خواهد شد.
 • اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 • بیمه‌گزار می تواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند. در آن صورت بیمه گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه گر نیز می تواند با اخطار یک هفته ای این بیمه نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی باشد پس از کسر هزینه های کارشناسی به بیمه‌گزار مسترد دارد.
 • تحت بیمه نامه ای به حساب ثالث ، ذینفع حق دریافت حقوق بیمه‌گزار را به نام خود خواهد داشت. ذینفع همچنین حق خواهد داشت بدون تایید بیمه‌گزار خسارت قابل پرداخت را دریافت و حقوق بیمه‌گزار را منتقل نماید، حتی اگر ذینفع، بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران را در اختیار نداشته باشد. درصورت پرداخت خسارت، بیمه گر ممکن است دلایل لازم مبنی بر رضایت ذینفع به اخذ پوشش بیمه و همچنین رضایت بیمه‌گزار مبنی بر دریافت غرامت توسط ذینفع را مطالبه نماید.
 • خسارت یک ماه پس از برآورد آن توسط بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود. بیمه‌گزار می تواند یک ماه پس از اعلام خسارت به بیمه گر و احراز مسئولیت وی، تقاضای دریافت حداقل مبلغی را تحت شرایط موجود بنماید، مادامی که میزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و یا به دلایلی که در کنترل بیمه‌گزار است خسارت قابل پرداخت نباشد مدت های فوق به حال تعلیق در می آید. 
  بیمه گر حق دارد در موارد زیر از پرداخت خسارت خودداری نماید:< >الف) هرگاه شک و تردیدی نسبت به حق بیمه‌گزار به دریافت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه گر خواهد بود.ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت، بازرسی و تحقیق در مراجع ذیربط ضروری باشد، پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود.
 • بخش یک – خسارت مادی

محدوده پوشش بیمه ای تجهیزات شرکت و بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران 

بیمه-تجهیزات-الکترونیک-ایران

بیمه گر و بیمه‌گزار موافقت می نمایند که در طول مدت بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران مندرج در جدول مشخصات و یا در مدتی که بعداً بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران تمدید شود با پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گزار و قبول آن از طرف بیمه گر درصورتیکه هریک از اقلام یا قسمت هایی که در جدول مشخصات درج شده است به هر علت جز عللی که صریحاً مستثنی شده، دستخوش اتلاف یا آسیب دیدگی فیزیکی، ناگهانی و پیش بینی نشده گردد به نحوی که تعمیر یا تعویض آن ضرورت داشته باشد، بیمه گر خسارت وارد به بیمه‌گزار را که ناشی ازآن اتلاف یا آسیب دیدگی باشد با پرداخت وجه نقد، تعویض یا تعمیر (بر حسب انتخاب بیمه گر) جبران نماید. 
میزان خسارت قابل پرداخت در طی مدت قرارداد برای هر قلم از اقلام مورد بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران از مبلغی که در جدول مشخصات تعیین شده و در مجموع از جمع مبالغی که در جدول مذکور نوشته شده است، تجاوز نخواهد کرد.

 • استثنائات مربوط به بخش یک 
  بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

الف) درصورت وقوع هر حادثه، فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه‌گزار است. اگر به علت وقوع حادثه ای بیش از یک قلم از موارد بیمه شده دچار اتلاف یا آسیب دیدگی شود فقط بالاترین رقم فرانشیز به عهده بیمه‌گزار می باشد. ب) اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از زلزله، آتشفشفان، زلزله دریایی، تندباد ،گردباد یا طوفان. ج) اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از دزدی. د) اتلاف یا آسیب دیدگی که منشأ آن معایب و نواقصی باشد که در زمان شروع اعتبار بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران وجود داشته و بیمه‌گزار یا نماینده او از آن مطلع بوده است، خواه بیمه گر از این معایب و نواقص آگاه باشد یا نباشد. ھ) اتلاف یا آسیب دیدگی که مستقیماً یا بطور غیرمستقیم به علت نقص یا قطع گاز، آب یا برق یا سایر خدمات باشد. و) اتلاف یا آسیب دیدگی که مستقیماً ناشی از آثار کارکرد دائم باشد مانند فرسودگی و استهلاک معمولی، سوراخ شدن یا ایجاد حفره، ساییدگی، تحلیل رفتگی و خوردگی، زنگ زدگی، قشر گرفتگی یا فساد تدریجی در اثر شرایط جوی. ز) هرگونه هزینه ای که در مورد رفع نواقص کارکـرد ایجاد شود، مگر این که چنین نواقصی به علت اتلاف یا آسیبدیدگی قابل پرداخت به اقلام بیمه شده وارد شده باشد. ح) هرگونه هزینه ای که در مورد نگهداری اقلام بیمه شده ایجاد شود. این استثناء همچنین قطعاتی را که در جریان عملیات نگهداری تعویض می شود شامل می گردد. ط) اتلاف یا آسیب دیدگی که سازنده یا فروشنده اقلام مورد بیمه به موجب قانون یا قراردادمسئول جبران آن است. ی) اتلاف یا آسیب وارد به تجهیزات اجاره یا کرایه شده که به موجب قانون یا قرارداد اجاره یا قرارداد نگهداری، مالک مسئول جبران آن است. ک) هرنوع زیان یا مسئولیت تبعی. ل) اتلاف یا آسیب دیدگی لامپها، شیرها، لوله ها، نوارها، فیوزها، خمیرهای عایق (نشت گیر)، تسمه ها، سیمها، زنجیرها، لاستیک ها، ابزار قابل تعویض، سیلندرهای حکاکی شده، اشیاء ساخته شده از شیشه، چینی یا سرامیک، غربالها یا منسوجات و اشیاء بافته شده یا هرگونه مواد واسطه ای (مانند انواع روغن، سوخت نفتی، مواد شیمیایی). م) عیوب ظاهری مانند خراش روی سطح رنگ آمیزی شده، صیقلی شده یا لعاب داده شده.  مواردی را که در بندهای «ل» و «م» قید شده است، درصورتی که خسارت ناشی از اتلاف یا آسیب دیدگی وارد به اقلام بیمه شده و مورد تعهد باشد بیمه گر ملزم به جبران آن است.

 • شرط 1 – مبالغ بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران
  به موجب این بیمه نامه مبلغ بیمه شده معادل ارزش جایگزینی اقلام بیمه شده با اقلام نو از همان نوع و از همان ظرفیت میباشد. بدین معنی که ارزش جایگزینی شامل: کرایه، حقوق و عوارض گمرکی متعلقه و هزینه نصب است. 
  اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش فوق باشد، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغی که میبایست بیمه میشد کاهش مییابد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد، این شرط نسبت به هریک از آنها به طور جداگانه اعمال می شود (ماده ده قانون بیمه).
 • شرط 2- اساس جبران خسارت: 
  الف) درصورتی که آسیب وارد به یکی از اقلام مورد بیمه قابل تعمیر باشد ،بیمه گر هزینه های ضروری به منظور بازگرداندن اقلام آسیب دیده به حالت اولیه بعلاوه هزینه های پیاده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل تأسیسات تا تعمیرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را درصورتی که چنین هزینه هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه‌گزار انجام پذیرد، بیمه گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر را به اضافه درصد معقولی برای هزینه های بالاسری به بیمه‌گزار پرداخت خواهد نمود. هیچ هزینه ای بابت استهلاک قطعات تعویض شده کسرنمی شود لکن ارزش بازیافتی درمحاسبه منظور می گردد. 
  اگر هزینه تعمیرات فوق الذکر معادل و یا متجاوز از ارزش واقعی آن بلافاصله قبل از حادثه باشد، خسارت کلی تلقی شده و نحوه جبران مطابق بند «ب» زیر خواهد بود. 
  ب) درصورتی که یکی از اقلام مورد بیمه دچار خسارت کلی شود، بیمه گر ارزش واقعی آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزینه های عادی حمل، هزینه نصب، حقوق و عوارض گمرکی متعلقه تا حدودی که چنین هزینه-هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. در محاسبه ارزش واقعی، هزینه استهلاک مناسب از ارزش جایگزینی مورد خسارت دیده کسر خواهد شد. 
  ضمناً بیمه گر هزینه های جداسازی قطعات آسیب دیده با احتساب ارزش بازیافت آنها را خواهد پرداخت، از این پس قطعه از بین رفته تحت پوشش بیمه نخواهد بود، کلیه اطلاعات لازم مربوط به قطعه جایگزین شده بایستی در جدول مشخصات درج گردد. (بیمه گر ممکن است با درخواست صدور الحاقی جهت پوشش قطعه جایگزین شده با ارزش کامل جایگزینی موافقت نماید). از زمان وقوع حادثه قابل جبران مبلغ بیمه شده برای مدت باقیمانده به میزان خسارت پرداختی کاهش می یابد مگر آن که مبلغ بیمه شده مجدداً به میزان قبلی برگردانده شود. 
  هرگونه هزینه های اضافی برای اضافه کاری، کار در شب، کار در تعطیلات رسمی یا حمل و نقل سریع، تنها درصورتی مشمول بیمه خواهد بود که کتباً مورد توافق قرار گرفته باشد. 
  هزینه هرگونه تغییرات، اضافات، بهسازی یا بازدیدهای فنی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد. هرگونه هزینه های تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه گر خواهد بود که جزء هزینه های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه های تعمیر تجاوز نکند. 
  بیمه گر تنها زمانی هزینه ها را پرداخت خواهد کرد که صورت حساب ها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات دستگاه ها و یا تعویض آنها و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه گر قرار گرفته باشد.
 • بخش دو – آسیب به نرم افزار (ابزار ذخیره داده ها) 
 •  
 • محدوده پوشش:

بیمه گر و بیمه‌گزار موافقت می نمایند هرگاه نرم افزارهایی که در جدول مشخصات قید شده و به کمک آنها اطلاعاتی ذخیره شده است که می تواند مستقیماً در سیستم پردازش اطلاعات الکترونیکی عمل کند، دچار خسارت مادی که به موجب مندرجات بخش یک این بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران قابل جبران است شود، بیمه گر جبران خسارت را در قبال بیمه‌گزار به نحوی که پیش بینی شده به عهده می گیرد. میزان تعهد بیمه گر در صورت اتلاف و یا آسیب دیدگی در مدت اعتبار بیمه از مبلغی که برای هر نرم افزار در جدول مشخصات تعیین شده و در مجموع از کل مبالغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد. تعهد بیمه گر مشروط بر این است که اتلاف یا آسیب-دیدگی در مدت اعتبار بیمه که در جدول مشخصات قید شده یا در هر مدت بعدی که بیمه گر با پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گزار با تمدید بیمه نامه برای آن مدت موافقت کند، اتفاق افتاده باشد. این پوشش زمانی اعمال می گردد که نرم افزارهای بیمه شده در محل مخصوص به خود نگهداری شود.

 • استثنائات ویژه بخش دو 
  بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:
  • فرانشیز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه‌گزار می باشد.
  • هر نوع هزینه ای که ناشی از برنامه ریزی نادرست، اشتباه در تایپ کردن، اشتباه در درج اطلاعات یا طبقه-بندی آنها، حذف ناآگاهانه اطلاعات یا به دور انداختن ناآگاهانه نرم افزار و نیز از بین رفتن اطلاعات ناشی از حوزه مغناطیسی باشد.
  • خسارت های غیر مستقیم و تبعی از هر نوع که باشد.
 • مقررات مربوط به بخش دو
  • شرط 1- مبلغ بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران
   به موجب این بیمه نامه ضروری است مبلغ بیمه شده برابرباشد بامبلغی که برای اصلاح و ترمیم نرم افزارها لازم است به نحوی که جنس نوجایگزین جنس از بین رفته وآسیب دیده شود واطلاعات ازدست رفته مجدداًپردازش گردد.
  • شرط 2- اساس جبران خسارت: 
   بیمه گر ظرف مدت دوازده ماه از تاریخ وقوع حادثه، هزینه هایی را که بیمه‌گزار منحصراً برای ترمیم و اصلاح نرمافزارها به منظور برگرداندن آنها به وضعیت قبل از وقوع حادثه متحمل می شود پرداخت خواهد کرد. هرگاه تهیه مجدد اطلاعات از دست رفته لازم نباشد یا تهیه مجدد آن پس از گذشت دوازده ماه از تاریخ وقوع حادثه مفید و موثر نباشد، در این صورت بیمه گر فقط نسبت به پرداخت هزینه های جایگزینی نرم افزارهای نو به جای آنهایی که آسیب دیده یا از دست رفته متعهد می باشد. از زمان وقوع حادثه مبلغ بیمه شده برای مدت باقی مانده به میزان خسارت پرداختی کاهش می یابد مگر آن که مبلغ بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران مجدداً به میزان قبلی برگردانده شود.
 • بخش سه – هزینه های اجاره یا بکارگیری دستگاه های جایگزین
  محدوده پوشش:

بیمه گر و بیمه‌گزار توافق دارند هرگاه خسارت مالی که به موجب بخش یک این بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران قابل جبران است اتفاق افتد و منجر به قطع کامل یا جزئی کار تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات که در جدول مشخصات قید شده است بشود، بیمه گر هزینه های اضافی بدون پوشش در این بیمه نامه را که بیمه‌گزار به دلیل اجاره یا استفاده از تجهیزات پردازش اطلاعات جایگزین متحمل شده به بیمه‌گزار پرداخت نماید. 
مبلغ پرداختی در این مورد از مبلغ پیش بینی شده برای جبران زیان روزانه و در مجموع از مبلغ بیمه شده برای مدت اعتبار بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد. تعهد بیمه گر مشروط بر آن است که قطع کار در مدت اعتبار بیمه نامه مندرج در جدول مشخصات یا در هر مدت بعدی که بیمه گر با پرداخت حق بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران از طرف بیمه‌گزار با تمدید بیمهنامه برای آن مدت موافقت کند، اتفاق افتاده باشد.

 • استثنائات ویژه بخش سه 
  بیمه گر نسبت به هزینه های اضافی که ناشی از موارد زیر باشد تعهدی نخواهد داشت:
  • الف) مقرراتی که از طرف مقامات دولتی وضع می شود و برای بازسازی یا عملکرد تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات محدودیتی را ایجاد می کند.
  • ب) بیمه‌گزار سرمایه لازم را برای تعمیرات یا جایگزین کردن تجهیزات آسیب دیده یا از بین رفته نتواند به موقع فراهم نماید.
 • مقررات مربوط به بخش سه
  • شرط 1- مبلغ بیمه شده: 
   به موجب بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران ضروری است که مبلغ مندرج در جدول مشخصات برابر با مبلغی باشد که بیمه‌گزار باید به عنوان هزینه های اضافی برای دوازده ماه بهره برداری از تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات که عملکرد مشابهی با تجهیزات بیمه شده داشته اند، پرداخت کند. مبلغ بیمه شده باید براساس مبالغی که با توافق طرفین برای هر روز و هر ماه در جدول مشخصات قید شده معین گردد. بیمه گر همچنین هزینه های پرسنلی بیمه‌گزار و هزینه های نقل و انتقال تجهیزات و لوازمی که متعاقب وقوع حادثه ای مربوط به این بخش بیمه‌گزار متحمل می گردد مشروط بر آن که مبالغ به صورت جداگانه در جدول مشخصات قید شده باشد ، پرداخت خواهد کرد.
  • شرط 2- اساس جبران خسارت: 
   در صورت از کار افتادگی تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات بیمه شده و به اثبات رسیدن ضرورت استفاده از تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات جایگزین، بیمه گر حداکثر برای دوره توافق شده متعهد پرداخت خسارت خواهد بود. دوره پرداخت خسارت از لحظه بکارگیری تجهیزات جایگزین شروع می گردد. بیمه‌گزار آن بخش از هر خسارت را که برابر فرانشیز زمانی می باشد متحمل خواهد شد. 
   هرگاه به دنبال از کار افتادن تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران ،معلوم گردد که هزینه های اضافی متحمل شده در طول مدت توقف بیش از سهم متناسب با مبلغ بیمه شده سالانه که در این دوره به کار رفته میباشد بیمه گر فقط نسبت به پرداخت غرامت مربوط به آن بخش از مبلغ بیمه شده سالانه مورد توافق که در مدت توقف مورد استفاده قرار گرفته متعهد می باشد . دوره توافق شده برای پرداخت خسارت باید دقیقاً رعایت گردد. بیمه گر هنگام محاسبه خسارت می بایستی هرگونه صرفه جویی در هزینه ها را در نظر بگیرد. 
   از تاریخ وقوع خسارت قابل جبران، مبلغ بیمه شده برای بقیه مدت بیمه شده به میزان مبلغ خسارت پرداخت شده کاهش می یابد، مگر آن که مبلغ بیمه شده با توافق طرفین در حد میزان قبلی تثبیت شود. 
   بیمه گران با اختیار تام از جانب بیمه گر این بیمه نامه را از طرف او امضاء میکنند.

نکات مهم خرید بیمه تجهیزات الکترونیکی بیمه ایران

بیمه-تجهیزات-الکترونیک-بیمه-ایران

 • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران اضافی خطر سرقت، آسیب به نرم افزار یا هزینه اجاره دستگاههای جایگزین تا راه اندازی مجدد دستگاههای خسارت دیده را نیز تحت پوشش گیرد.
 • مشخصات هریک از تجهیزات باید حداقل شامل نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیت و شماره سریال باشد.
 • بیمه گذار میتواند تجهیزات مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (با احتساب عمر کارکرد) بیمه نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارت از قیمت نوی مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.
 • اگر بیمه‌گذار اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نو نیز بیمه نماید درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه (با احتساب عمر کارکرد) به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.
 • کلیه هزینه های نجات، ایاب و ذهاب به تعمیرگاه، تعویض قطعات و اجرت تعمیرات تحت پوشش این بیمه میباشد.
 • اطلاعات (Data) تجهیزات الکترونیکی از آنجائیکه غیرقابل ارزشگذاری، گاهاً دارای خصوصیت امنیتی و مشمول مرور زمان میشوند، غیرقابل بیمهشدن میباشند.
 • نوسان برق تحت پوشش این بیمه نمیباشد زیرا تجهیزات الکترونیکی باید مجهز به UPS (سیستم محافظت از نوسان برق) باشند.
 • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی به مدیر بیمه خسارت وارد به اموال مجاور یا خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش گیرد (برای پوشش بیمه ای اموال مجاور و مسئولیت درقبال اشخاص ثالث الحاق کلوز 302 به بیمه نامه ضروری بوده و در هنگام محاسبه حق بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران سرمایه آنها به سرمایه اصلی بیمه‌نامه افزوده میگردد).
 • خسارتهای ناشی از ویروسها مستثنی میباشد.

بیمه اموال بیمه ایران و بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران

بیمه-تجهیزات-الکترونیک-مدیر-بیمه

هر انسانی با توجه به شغل و موقعیت خود، می‌تواند دارای مال و اموال و دارایی‌های مختلفی باشد. منزل، محل کار، پول و سرمایه در گردش در صادرات و واردات، انواع وسایل نقلیه و مواردی مشابه می‌توانند جزو دارایی‌های هرکس باشند. با توجه به اینکه خطرات مختلفی ممکن است دارایی‌ها و اموال هرکس را تهدید کند، بیمه اموال یکی از ضروریات زندگی هرکس محسوب می‌شود. در اینجا قصد داریم بیمه اموال را به‌طور کامل معرفی کنیم و به معرفی هریک از زیرشاخه‌های آن بپردازیم.


بیمه آتش سوزی در بیمه اموالبیمه آتش‌سوزی و بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران

 

بیمه-تجهیزات-الکترونیک-شرکت-بیمه-ایران

 

مقدمه‌ای بر بیمه آتش‌سوزی؛ بیمه اموال در برابر آتش‌سوزی

بیمه آتش‌سوزی یکی از انواع بیمه اموال است. این بیمه خسارات مالی را در برابر آتش‌سوزی پوشش می‌دهد و خسارات جانی را پوشش نمی‌دهد. این بیمه علاوه بر تحت پوشش قرار دادن خطرات مستقیم ناشی از آتش‌سوزی ، خسارات غیرمستقیم ناشی از نشست دود، خاکستر، حرارت، آب و مواد شیمیایی آتش‌نشانی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.


خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی در بیمه اموالخطرات تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی و بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران

بیمه اموال در آتش‌سوزی‌ها چه خطراتی را پوشش می‌دهد؟

بیمه آتش‌سوزی دارای دو دسته خطر است. خطرات اصلی که تمام بیمه‌های آتش‌سوزی آن‌ها را دارند و خطرات تبعی که بیمه‌گزار در صورت تمایل می‌تواند آن را تهیه کند.


خطرات اصلی و تبعی در بیمه آتش سوزی بیمه اموالخطرات اصلی و تبعی بیمه آتش سوزی و بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران

بیمه-تجهیزات-الکترونیک-قسوریان

خطرات اصلی بیمه آتش‌سوزی شامل آتش، صاعقه و انفجار است.

خطرات تبعی که بیمه آتش‌سوزی می‌تواند داشته باشد، زلزله، طوفان، سیل، سقوط هواپیما، ضایعات آب و برف، ترکیدگی لوله آب، شکست شیشه، دزدی با شکست حرز، هزینه پاک‌سازی و شخص ثالث است.


نتیجه گیری :

بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران یا بیمه نامه کالای دیجیتال از زیر مجموعه بیمه مهندسی می باشد که خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی وارده شده به کلیه تجهیزات و دستگاه هایی را تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران قرار می دهد که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی آن ها بیشتر از قطعات مکانیکی باشد. از جمله این موارد می توان به وسایلی همانند موبایل، تبلت، لپ تاپ، کنسول بازی، ساعت هوشمند، رایانه رومیزی، تجهیزات الکترونیک و.. اشاره نمود.در بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران  اقلام بیمه شده در حال کار، توقف، پیاده کردن به منظور تمیزکردن یا بازدید و تعمیر و یا جابجایی در محوطه انبار و نصب مجدد تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران می باشد.