بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران 31019

بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی (Civil Engineering Completed Risks) :

بیمه-ریسک-های-تکمیل-شده-ساختمانی-ایران

بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران خسارت‌های وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبيل ساختمان‌های مسكونی، اداری، تجاری، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، كانال‌های آبياری، پلها، تونلها، سدها، موج شکن و اسكله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نيز انبارها و معادن را بیمه ایران تحت پوشش قرار ميدهد. بيمه ریسک‌های تكميل شده ساختمانی بیمه ایران از نوع بیمه با خطرات معين بوده و خسارت‌هایی که در متن بیمه‌ ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران ذکر گردیده است را تحت پوشش بیمه قرار دهد. 


خطرات تحت پوشش در بیمه ریسک‌های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران : 

بیمه-ریسک-های-تکمیل-شده

1- خرابکاری غیر گروهی

2 – طوفان ، گردباد ، تندباد

3 – سقوط ، تصادم ، واژگونی

4 – صاعقه ، انفجار، آتش‌سوزی

5 – سیل ، طغیان آب ، امواج دریا

6 – زلزله ، زلزله دریایی ، آتشفشان

7 – برف – بهمن ، یخ‌ زدگی ، يخ شناور

8 – رانش زمین، نشست  زمین ، لغزش زمین ، ریزش کوه یا صخره

9 – تصادم یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوایی یا آبی

10 – خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات به منظور اطفای حریق

 بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش قرار دهد.


نکات مهم بیمه نامه مهندسی ریسکهای تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران

بیمه-ریسک-های-تکمیل-شده-ساختمانی-بیمه-ایران

 • نوع ساخت، کیفیت مصالح، نوع و مقدار تأسیسات در تعیین ارزش ساخت مجدد سازه مورد بیمه مشابه مؤثر میباشد. برای مثال یک ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی بدون هیچگونه تأسیسات اضافی ممکن است دارای ارزش ساخت متری 200.000 تومان باشد و ساختمان مسکونی دیگری با سازه بتنی برابر با آئیننامه 2800 و تأسیسات اضافی همچون آسانسور، شوتینگ زباله، استخر، جکوزی، سونا، آنتن مرکزی، گچبریهای داخل ساختمان و … ممکن است دارای ارزش ساخت متری 600.000 تومان باشد.
 • بیمه گذار میتواند ارزش ساخت سازه مورد بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران را به ارزش واقعی آن (ارزش مستهلک شده) بیمه ایران نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارات جزئی از هزینه بازسازی مجدد مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.
 • اگر بیمه‌گذار ارزش ساخت اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نوی مشابه نیز بیمه نماید درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه (با احتساب عمر کارکرد) به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد. البته لازم بذکرست در این بیمه تا مدت معینی از عمر سازه (بسته به مورد) سازه نو محسوب شده و پس از آن به مرور زمان دارای افت ارزش بدلیل استهلاک میگردد.
 • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت را نیز تحت پوشش گیرد.
 • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت وارد به اموال مجاور یا خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش گیرد (برای پوشش بیمه ای اموال مجاور و مسئولیت درقبال اشخاص ثالث الحاق کلوز 302 به بیمه نامه ضروری بوده و در هنگام محاسبه حقبیمه سرمایه آنها به سرمایه اصلی بیمه‌نامه افزوده میگردد).
 • نظر به افزایش قیمت مصالح و دستمزد، بیمه‌گذار میتواند سازه خود را با احتساب تورم سالیانه بیمه نماید.
 • اگر قسمتی از سازه در حال احداث مورد بهره‌برداری قرار گیرد بیمه‌گذار میتواند برای آن قسمت بیمه CECR خریداری نماید منتها بمحض بهره‌برداری، آن قسمت از مورد بیمه از پوشش بیمه‌های مهندسی زمان احداث (CAR یا EAR) بطور خودکار خارج خواهد شد.

شرایط عمومی بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی

بیمه-ریسک-های-تکمیل-شده

براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخ های مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت میگیرد، بیمه گر خسارت وارد به مورد بیمه و متوجه به بیمه گذار را (درصورتی که حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد) به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا مندرج در الحاقیهای مربوط تا میزان پیش بینی شده در زیر جبران خواهد کرد.
بدینوسیله بیمه گر با بیمه گذار موافقت می نماید هرگاه تمام یا بخشی از اقلام مذکور در جدول مشخصات به علل زیر با خسارت مادی غیر قابل پیش بینی و ناگهانی مواجه شود:

 • الف) آتش سوزی، رعد و برق، انفجار، برخورد وسیله نقلیه زمینی یا آبی.
 • ب) برخورد هواپیما و یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی و یا اشیایی که از آنها سقوط کند.
 • ج) زلزله، آتشفشان و زلزله دریایی.
 • د) طوفان (باد با سرعت بیش از 62 کیلومتر بر ساعت).
 • ھ) سیل یا طغیان آب ، امواج دریا یا آب.
 • و) نشست، زمین لغزه، لغزش صخره و یا هرگونه حرکت دیگر زمین.
 • ز) سرما، بهمن، یخبندان.
 • ح) خرابکاری غیر گروهی.

به نحوی که مستلزم تعمیر و یا تعویض قطعه یا قطعات گردد و حادثه در دوره اعتبار مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه یا تمدیدهای بعدی اتفاق افتاده باشد، درصورت پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار و قبول آن از سوی بیمه گر، بیمه گر متعهد است که اتلاف یا خسارت وارد به مورد بیمه را نقداً و یا به صورت جایگزینی، تعویض یا تعمیر قطعات به شرط آن که در هر حادثه یا مجموع حوادث از مبالغ تعیین شده در جدول مشخصات بیمه نامه یا الحاقیهای منضم به آن تجاوز نکند، جبران نماید.

استثنائات بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران

بیمه گر در موارد زیر زیان وارد به بیمه گذار را جبران نخواهد کرد:

 • فرانشیز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه.
 • اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از:
  • الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغی گری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران، جنبش های دسته جمعی, در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که به نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی، یا خسارت وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیت دار عمومی.
  • ب) واکنشهای هستهای یا آلودگیهای ناشی از تشعشعات هسته ای و رادیواکتیو.
  • ج) عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا کارکنان وی.
  • د) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
  • ﻫ) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
   هرگاه در جریان مراحل قانونی، تعقیب دعوی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمهگر به اتکاء مقررات بند “الف” مذکور در بالا اعلام دارد که از بین رفتن، خرابی، زیان یا مسئولیت حقوقی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه میباشد به عهده بیمهگذار است.
 • اتلاف، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عیب ذاتی، تخریب تدریجی، انبساط یا انقباض موارد بیمه شده در اثر تغییرات درجه حرارت هوا.
 • اتلاف یا آسیب دیدگی ناشی از قصور بیمه گذار در حفظ و نگهداری و انجام تعمیرات مورد بیمه.
 • اتلاف یا آسیب دیدگی غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت.

شرایط عمومی بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران

بیمه-ریسک-های-تکمیل-شده-ساختمانی-مدیر بیمه

 • مسئولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر این است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.
 • جدول مشخصات جزء لاینفک بیمه نامه محسوب میشود و اصطلاح “این بیمه نامه” در هر کجای این قرارداد که به کار رود شامل جدول مشخصات نیز خواهد بود.
  هر واژه یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات به معنای خاصی به کار برده شود، در سراسر بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
 • بیمه گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف و یا آسیب دیدگی اموال بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران شده به هزینه خود کلیه احتیاط های لازم را به عمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند. 
  • الف) نمایندگان بیمه گر میتوانند در هر زمان مناسب، موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.
  • ب) بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد.
   بیمه گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی ایجاد کند که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه گر را کسب کرده باشد.
 • درصورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید:< >الف) بلافاصله بوسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتباً نیز آن را مورد تائید قرار دهد.ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب دیدگی, کلیه اقدامهایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.ج) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی دراختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.ھ) در صورتی که اتلاف یا آسیب دیدگی معلول سرقت ساده و یا سرقت با شکست حرز باشد مراجع انتظامی را مطلع سازد. بیمه گر در هیچ موردی در قبال اتلاف یا آسیب دیدگی که ظرف مدت 14روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد, تعهدی نخواهد داشت.بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر، اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامات پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم میداند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیماً پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت بهبیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
  • الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه گذار غیر واقعی باشد و یا خسارتی از روی تقلب یا به طور اغراق آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمهگر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود.
  • ب) هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف مدت شش ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند (9) بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران ، ظرف مدت 3 ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدامی قانونی از سویبیمه گذار صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از بیمه نامه منتفی خواهد شد.
 • بیمه گذار میتواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند، در آن صورت بیمه گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه گر نیز میتواند با اخطار یک هفته ای این بیمه نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمیباشد، پس از کسر هزینه های کارشناسی به بیمه گذار مسترد دارد.
 • هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه ریسک های تکمیل شده بیمه ایران پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه نامه) موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده میشود ارجاع خواهد شد.
  اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب میشود ارجاع خواهد گردید.
  درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان, کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیهبیمه گر درمراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.
 • اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

بیمه-ریسک

مقررات

 • شرط 1- مبلغ بیمه شده : 
  به موجب این بیمه نامه مبلغ بیمه شده مندرج در جدول مشخصات نبایستی کمتر از ارزش جایگزینی اقلام بیمه شده با اقلام نو از همان نوع و ظرفیت مشتمل بر مواد، دستمزدها، کرایه ، حقوق و عوارض گمرکی باشد. 
  بیمه گذار متعهد است درصورت نوسانات عمده در دستمزدها یا قیمتها مبلغ مورد بیمه را افزایش یا کاهش دهد. این افزایش یا کاهش فقط زمانی نافذ است که به وسیله بیمه گر در بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران ثبت شود. 
  اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش فوق باشد، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغی که میبایست بیمه میشد کاهش مییابد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد، این شرط نسبت به هریک از آنها به طور جداگانه اعمال میشود (ماده ده قانون بیمه).
 • شرط 2- اساس پرداخت خسارت : 
  درصورت بروز اتلاف یا آسیبدیدگی، مبنای پرداخت خسارت تحت این بیمه نامه به شرح زیر می باشد:
  • الف) در صورتی که آسیب وارده قابل تعمیر باشد، هزینه تعمیرات ضروری به منظور بازگرداندن اقلام خسارت دیده به حالت بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی (به استثنای هزینه برداشت ضایعات).
  • ب) درصورت خسارت کلی: 
   ارزش جایگزینی اقلام مورد بیمه درصورتی که خسارت درطول مدت مندرج در جدول مشخصات اتفاق افتاده باشد.
   ارزش واقعی اقلام بلافاصله قبل از وقوع حادثه پس از کسر ارزش بازیافتی و هزینه استهلاک مناسب، محاسبه خواهد شد.
   در هر حال جبران آن مقدار از هزینه هایی که بیمه گذار میبایستی متحمل شود و تا اندازهای که مشمول مبلغ مورد بیمه میباشد منوط به رعایت شرایط و مقررات مذکور در بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران  است.
   بیمه گر تنها زمانی هزینه ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحساب ها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات یا تعویض و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه گر قرار گرفته باشد. 
   آسیبهایی که قابل تعمیر است، تعمیر خواهد شد. چنانچه هزینه های تعمیر آسیبدیدگی برابر یا بیش از ارزش اقلام بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه باشد خسارت براساس شرط “ب” بالا پرداخت خواهد شد. 
   بیمه گر هزینه های برداشت ضایعات متعاقب وقوع هر حادثه را تحت این بیمه نامه براساس شرط (3) مشروط بر آن که مبلغ جداگانه ای در جدول مشخصات برای آن در نظر گرفته شده باشد، پرداخت خواهد کرد.
   هرگونه هزینه تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه گر خواهد بود که جزء هزینه های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه های تعمیر تجاوز نکند. 
   هزینه هرگونه تغییرات، اضافات و یا بهسازی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.
 • شرط 3- گستره پوشش: 
  با در نظر گرفتن این که بیمه گذار حق بیمه اضافی مورد توافق را پرداخت کرده باشد، جبران اتلاف یا آسیب وارده جز آنچه که تحت پوشش این بیمه نامه میباشد، هزینه برداشت ضایعات و همچنین قسمت هایی که قابل استفاده نبوده و باید تخریب گردد را نیز در بر میگیرد. چنانچهبیمه گذار طبق قانون و مقررات ملزم به انجام پاکسازی یا تخریب گردد، هزینه های مربوط حداکثر تا حد غرامت تعیین شده در جدول مشخصات در هر حادثه تحت پوشش خواهد بود. 
  بیمه گران با اختیار تام از جانب بیمه گر این بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران را از طرف او امضاء میکنند.

فرم پیشنهاد بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران

پرسشنامه-بیمه-ریسکهای-تکمیل-شده-ساختمانی-بیمه-مهندسی


خرید بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران :

جهت خرید بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران  لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند. همچنین میتوانید فرم پیشنهاد بیمه سازه های تکمیل شده ساختمانی را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .


نتیجه گیری :

بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران خسارت‌هاي وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداري از قبيل ساختمان‌هاي مسكوني، اداري، تجاري، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، كانال‌هاي آبياري، پلها، تونلها، سدها، موج شکن و اسكله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نيز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار ميدهد.

بيمه ریسک‌هاي تكميل شده ساختمانی بیمه ایران از نوع بیمه با خطرات معين بوده و خسارت‌هایي که در متن بیمه‌نامه بیمه ایران ذکر گردیده است را تحت پوشش قرار دهد.