بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان :

جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث که درنتیجه انجام امور دامپزشکی محقق گردیده و مسئولیت دامپزشک محرز گردیده است . کلیه دامپزشکان عزیز با خرید این بیمه مسئولیت بیمه ایران در حاشیه امنیت کاملی در رابطه با ادعاهای احتمالی صاحبان و مالکان دام ها قرار خواهند گرفت ، خسارت های که ناشی از اشتباه در تشخیص یا سهل انگاری و یا غفلت و یا فراموشی دامپزشک رخ داده و موجب خسارت غیر عمد شده است .

جدول حق بیمه و تعهدات :

تعهد بیمه نامه _ ریالحق بیمه_ ریال
1/000/000/0004/905/000
2/000/000/0009/810/000
4/000/000/00019/620/000
6/000/000/00029/430/000
8/000/000/00039/240/000
10/000/000/00049/050/000

منبع: بیمه سرا