بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل

موضوع بیمه نامه :

خرید آنلاین بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل بیمه ایران  بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ، و یا قصور بیمه گذار در انجام کلیه خدمات مراقبت و پرستاری از بیمار ،کودک و سالمند در منزل دچار صدمات جسمانی و یا روانی گردیده و یا فوت شوند و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید .

تبصره : شرح وظایف حرفه ای مراقبین و پرستاران در منزل به تفکیک نوع ارائه خدمات پرستاری و مراقبت که از طرف دفاتر مجاز ارائه خدمات مراقبت و پرستاری وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است جز لاینفک بیمه مسئولیت خواهد بود .

حق بیمه :

مدت حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر_ریالحق بیمه سالیانه_ریال
یکسال6/400/000/0002/725/000