بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان

بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان

موضوع بیمه نامه : بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بعد از خرید آنلاین بیمه بدین معنی که چنانچه در جریان شکار یا انجام وظایف قانونی محیط بانی توسط بیمه گذار خسارت بدنی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه ایران پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

ماموران و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در مواردی که با رعایت قانون ، از سلاح استفاده نمایند و خسارت جانی و مالی به اشخاص بی گناه وارد نمایند می بایست خسارت وارده را جبران نمایند و بر اساس قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی دستگاه های مشمول این قانون می بایست برای کارکنان و ماموران خود از شرکت های بیمه داخلی بیمه مسئولیت خریداری نمایند .