بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

موضوع بیمه نامه :

تامین خسارت های جانی و مالی ناشی از وقوع حادثه در داخل پارکینگ ، بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به اشخاص ثالث و خسارت مالی ناشی از خطرات تحت پوشش در زمان خرید آنلاین بیمه به خودروهای پارک شده در پارکینگ وارد آید بیمه ایران پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

خطرات تحت پوشش :
1-    خسارت های ناشی از آتش سوزی
2-    خسارت های مالی ناشی از سرقت کلی
3-    خسارت شکست شیشه

حق بیمه :

حق بیمه بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو بر اساس ظرفیت نمایشگاه یا پارکینگ ، مدت بیمه ، تعهدات بیمه نامه تعیین میگردد به عنوان مثال حق بیمه یک پارکینگ شبانه روزی روباز با ظرفیت 100 خودرو با پوشش خسارت های ناشی از آتش سوزی ، سرقت کلی و شکست شیشه به شرح زیر است :

هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه :              200/000/000 ریال

هزینه پزشکی در طول مدت بیمه :                    1/000/000/000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر تا سقف :  4/400/000/000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه :   22/000/000/000 ریال

خسارت مالی برای هر خودرو تا سقف :                  300/000/000 ریال

خسارت مالی در طول مدت بیمه تا سقف :          3/000/000/000 ریال 

حق بیمه سالیانه :                                           51/000/000 ریال 

فرانشیز : 

فرانشیز سرقت کلی 20% و فرانشیز سایر موارد 10% به عهده بیمه گذار می باشد .