بیمه مسئولیت مدنی مستاجر در مقابل موجر

موضوع بیمه مسئولیت مدنی مستاجر درمقابل موجر :

خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مستاجر درمقابل موجر بیمه ایران ، بدین معنی که چنانچه در طول مدت اجاره خسارت مالی به محل مورد اجاره وارد آید که ناشی از خطرات آتش سوزی ،انفجار و آبدیدگی باشد بیمه گر نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.