بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی

موضوع بیمه نامه : 

بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحد های اقامتی همچون هتل ها ، مسافر خانه ها مسئولیت مدنی مدیران این مجموعه هارا در مقابل میهمانان بیمه میکند، بدین معنی که چنانچه در طول مدت اقامت میهمانان در هتل یا واحد اقامتی خسارت مالی و جانی به آنها وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد . 

استثنائات بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی :

1-    نزاع و درگیری و شورش
2-    حوادث ناشی از خطر استخر و سونا
3-    حوادث ناشی از خطرات مجموعه ورزشی واحد اقامتی

حق بیمه

حق بیمه و خرید آنلاین بیمه نامه بر اساس ظرفیت ، ضریب اشغال هتل یا واحد اقامتی و همچنین تعهدات بیمه نامه تعیین میشود به عنوان مثال حق بیمه یکساله یک هتل با داشتن 50 اطاق و 100 تخت و ضریب اشغال 50% بشرح زیر خواهد بود :

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه :                      300/000/000      ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه :      4/400/000/000    ریال

جبران خسارت مالی هر نفر در هر حادثه :              200/000/000       ریال

حداکثر تعهد جانی بیمه گر در طول مدت بیمه :     22/000/000/000  ریال

حداکثر تعهد مالی بیمه گردر طول مدت بیمه :         600/000/000      ریال

حق بیمه سالیانه :                                              76/845/000        ریال

فرانشیز : 

فرانشیز خسارت های مالی 10% هر خسارت و حداقل 1/000/000 ریال 

سایر بیمه نامه های مورد نیاز برای هتل ها و واحد های اقامتی :

1- بیمه آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان 
2- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

منبع: بیمه سرا