بیمه مسئولیت پیراپزشکان بیمه ایران

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ، و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پیرا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند یا فوت شوند .

بیمه مسئولیت پیراپزشکان بیمه ایران دیه ناشی از فوت و نقص عضو زیاندیده و همچنین هزینه های پزشکی صدمات جسمی یا روانی زیاندیده را که بیمه گذار بر اساس رای مراجع ذیصلاح قضایی مسئول جبران آنها شناخته شده است را پرداخت میکند . هرچند که در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر امکان پرداخت خسارت قبل از صدور رای دادگاه نیزوجود دارد .

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

حق بیمه سالیانه نقدی برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان بر اساس نوع تخصص و سقف تعهد بیمه نامه تعیین میگردد .

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان با تعهد 6/400/000/000 ریال در طول مدت قرارداد یعنی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام برای مدت یکسال و بدون در نظر گرفتن تخفیف عدم خسارت بشرح زیر میباشد :

تخصصحق بیمه سالیانه _ریال
تزریقات ، پانسمان ، واکسیناسیون ، بهداشت یار ، بهورز ، کاردان آزمایشگاه ، کارشناس تغذیه ،اپتومتریست ، روانشناس ، حجامت2/511/000
تکنسین اطاق عمل ، پرستاران و بهیاران شاغل در مطب پزشکان ، امدادگران ، تکنسین دندانپزشکی ، مترون3/767/000
 کارشناس بیهوشی ، کارشناس سونوگرافی ، کارشناس فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، تکنسین فوریتهای اورژانس 115 6/278/000
 ماماهای دارای مطب ،ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشت ، پرستاران و بهياران مراکز درماني بانضمام مراقبين در منزل  7/534/000

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :

1- انجام معالجه ،مداوا و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خارج از تخصص بیمه گذار باشد مگر آنکه زیاندیده نیاز به فوریت های پزشکی داشه باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد 

2- بیمه گذار به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور ،تمرکز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیاندیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود 

3- انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد 

4- هر نوع خسارتی که منشا آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرزی هسته ای باشد مگر آنکه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد 

5- عدم النفع 

6-عمد بیمه گذار 

7- جرایم و جزای نقدی 

منبع: بیمه سرا