مزایای بیمه زندگی مان :

مستمری مادام العمر
بازنشستگی
پس انداز
امکان دریافت وام
از کار افتادگی
حادثه
بیماری های خاص
و…

منبع: بیمه سرا

خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری
1
2