هر چند کارفرما با خرید کلوز شماره هفت به عنوان یکی از مجموعه کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان مسئولیت مهندس ناظر را هم میتواند در مورد خسارت های جانی بیمه کند اما قطعا خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر بنا به دلایل زیر برای مهندسین گزینه مناسب تری است و این عزیزان را در حاشیه امنیت بیشتری قرار میدهد :

 
1- در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به شرکت بیمه و یا عدم پرداخت به موقع اقساط پرداخت خسارت از محل کلوز شماره هفت همچون سایر تعهدات بیمه نامه با اشکال اساسی مواجه خواهد شد. 
 
2- از آنجاییکه مالک بیمه نامه کارفرما میباشد امکان فسخ ویا تعلیق بیمه نامه در هر زمانی برای ایشان میسر بوده و در این صورت مهندس ناظر هیچ کنترلی به این موضوع نخواهد داشت . 
 
3- در صورت وقوع حوادث سنگین و فوت چند نفربه طور همزمان ممکن است تعهدات مندرج در بیمه نامه جوابگوی جبران مسئولیت مهندس ناظر نباشد.
 

4- علاوه بر موارد فوق جبران خسارت های مالی در کلوز بیمه مسئولیت مهندس ناظر وجود دارد این در حالیست که کلوز شماره هفت فقط خسارت های جانی را پوشش میدهد .

لازم به ذکر است از ابتدای اردیبهشت 1400 با تغییر کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ، کلوز شماره 7 حذف گردیده و عملا امکان خرید این کلوز دیگر وجود ندارد و مهندسین برای رفع نگرانی ها و دغدغه های خود صرفا باید از بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین استفاده نمایند.

خیر، سازمان تامین اجتماعی صرفا حق مطالبه خسارت را از کارفرما دارد و با توجه به تعریف کارفرما در ماده 3 قانون کار اساسا سازمان تامین اجتماعی امکان مراجعه به مهندس ناظر را ندارد چرا که کارگر نه به درخواست مهندس ناظر کار میکند و نه حق السعی را از مهندس ناظر دریافت میکند و هیچ رابطه ای استخدامی و حقوقی بین این دو وجود ندارد شاید به ندرت یک دادگاه در جایی به اشتباه حکمی را صادر کرده باشد لیکن چنین احکامی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر و قابل تغییر خواهند بود بنابراین به طور کلی نیازی به ارائه پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای مهندسین ناظر وجود ندارد .

 
ماده 66 قانون تامین اجتماعی : 
 
در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی‌از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم‌رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان‌او بوده سازمان تأمین خدماتی درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره: مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع‌این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود.
 
ماده 3 قانون کار :
 
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ شخصی اﺳﺖ حقیقی ﻳﺎ ﺣﻘﻮقی ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻋﻬﺪه دار اداره ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ نماینده ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺒﺎل ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه می ﮔﻴﺮﻧﺪ . در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ آن را ﻧﭙﺬﻳﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ .

بله پرداخت حق بیمه ، بیمه مسئولیت مهندسی به صورت اقساط امکان پذیر است ، در این حالت سی درصد از حق بیمه مهندس ناظر نقد و الباقی در چهار قسط ماهیانه ، مساوی و متوالی دریافت خواهد شد . لیکن باید توجه داشت پرداخت نقدی حق بیمه مشمول ده درصد تخفیف خرید نقدی خواهد شد . (تخفیف خرید نقدی در سامانه خرید آنلاین لحاظ شده است )

بله، از آنجائیکه بین کارگر خارجی فاقد مجوز کار و مهندس ناظر رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم نیست در صورت وقوع حادثه برای اتباع خارجی فاقد مجوز کار مسئولیت مهندس ناظر توسط بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر جبران خواهد شد .

ماده 7 آیین نامه حفاظتی ساختمان:

هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های لازم، كتباً به كارفرما یا كارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد كار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. كارفرما موظف است فوراً كار را در تمام یا قسمتی از كارگاه كه مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و كارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر بعمل آورد.

مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) :
8-5-1-12 بیمه مسئولیت مهندس ناظر ،مهندس نیز موظـف بـه نظـارت بـر عمليـات سـاختمانی موضـوع بنـد 12-1-3-2 می باشد . هرگاه مهندس نـاظر در ارتبـاط بـا عمليـات سـاختمانی، مـواردی را خلاف اين مبحث مشاهده نمايد، بايد ضمن تذكر كتبـی بـه مجـری ، مراتـب ر ا بـه مرجـع رسمی ساختمان اعلام نمايد.

بله چنانچه در طول مدت اعتبار بیمه مهندسین از محل بیمه نامه اعلام خسارت نشده باشد برای یک سال 10% و برای سال دوم و یا بیشتر 20% تخفیف عدم خسارت اعمال خواهد شد . لازم به ذکر است حتی اگر بیمه نامه سال قبل توسط سایر شرکت های بیمه صادر شده باشد با انتقال بیمه نامه جدید به بیمه ایران می توان از مزایای تخفیف عدم خسارت بهره مند شد .