بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج کشور

در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج کشور  به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی به آسانی در مدیر بیمه صادر می‌شود.

بیمه-مسئولیت-تور

از این رو کلیه مسئول آژانس مسافرتی که مالکیت تور را به عهده دارد در قبال مراجعه‌کنندگان به آژانس ها به بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج کشور نیاز دارند.جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد خسارت های بدنی وارد به مسافرین تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج از کشور


پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج کشور :

بیمه-مسئولیت-تورهای-مسافرتی

1-    حوادث ناشی از وسائط نقلیه موتوری
2-    حوادث ناشی از خطرات جنگ


استثنائات بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج کشور:

بیمه-تور

1-    خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
2-    خسارات ناشی از نزاع و درگیری
3-    خسارات ناشی از دریا و رودخانه و …(غرق شدگی )
4-    خسارات ناشی از عملیات خرابکارانه و تروریستی


نتیجه گیری:

بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج کشور به این معنی است که مسئولیت افرادی که با تورهای سیاحتی- زیارتی به سفر می‌پردازند، بر عهده مسئول آژانس مسافرتی است که مالکیت تور را به عهده دارد. از این رو در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج کشور به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود.