محاسبه آنلاین بیمه مهندس ناظر بیمه ایران

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ،طراح ،محاسب ،مشاور :

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر

بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر مطابق قوانین بیمه ‌و مسئولیت ، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین‌نامه‌‌های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر قرار می‌گیرد. تعهدات  برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود.

در قبال مالك , اشخاص ثالث و كاركنان اجرايی پروژه  بدين معنی كه چنانچه در نتيجه سهل انگاری يا قصور, خطا, غفلت يا اشتباه حرفه ای بيمه گزار در محل ملك مورد محاسبه, طراحی و نظارت خسارت بدنی و مالی به مالك , اشخاص ثالث ، كارگران پروژه  و کارفرما وارد آيد و بيمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود. بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گزار نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد. کلیه مهندسین در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی در بخش های ساختمانی و غیر ساختمانی و در تخصص های مختلف شامل عمران ، شهرسازی ، معماری ، برق ، مکانیک ، تاسیسات ، نقشه برداری ، آتش نشان ، ژئوتکنیک ، مشاور امکان خرید این بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر  را دارند .


بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ،مصادیق حوادث محتمل و تحت پوشش در بخش ساختمانی :

تخریب ساختمان های کناری در زمان عملیات گودبرداری ، فوت یا نقص عضو ساکنین ساختمان های مجاور، فوت یا نقص عضو کارگران پروژه ساختمانی ، خسارت وارده به تاسیسات شهری ، خسارت جانی و مالی وارد به رهگذران ، خسارت های احتمالی وارد به ملک و مالک پروژه نمونه هایی از مصادیق حوادث و خسارت های تحت پوشش این بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر  هستند.


حادثه موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر : 

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر بیمه ایران

رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر  و در مدت اعتبار بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر  وفق شرح وظایف تعیین شده بیمه گذار اتفاق افتد و منجر به خسارت جانی و مالی  به اشخاص ثالث گردد و بیمه گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود .


محل مورد بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر :

 کلیه اماکنی که بیمه گذار برای آنجا امور نظارت ، طراحی و محاسبات و… را قبلا انجام داده یا اینکه درحال حاضر انجام میدهد تحت پوشش بیمه مسئولیت مهندسی ناظر می باشد.


حوادث پروژه های قبلی نیز بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناطر  میشوند 

علاوه بر پروژه های فعلی چنانچه در طول مدت اعتبار بيمه مسئوليت مهندس ناظر خریداری شده ، در پروژ ه های قبلی نیز حادثه ای رخ دهد که منجر به محکومیت مهندسین گردد خسارت های مالی و جانی بر اساس شرایط بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر قابل پرداخت خواهد بود . اما اگر حادثه قبل از خرید بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر به وقوع پیوسته باشد این بيمه مسئوليت مدنی مهندسین ناظر  هیچ تعهدی نخواهد داشت . 


پوشش های اصلی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر :


جبران خسارت بدنی هر نفر در ماههای عادی تا سقف :4/800/000/000 ریال


جبران خسارت بدنی هر نفر در ماههای حرام تا سقف : 6/400/000/000 ریال


حداکثر تعهد بدنی بیمه گر در طول مدت بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر  :  32/000/000/000 ریال


هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه و در طول مدت بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر : 480/000/000 ریال


خسارت مالی در هر حادثه و در طول مدت بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر : ( متغیر با انتخاب بیمه گذار )


پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر :

 

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر

 

1- پوشش افزایش اتوماتیک تعهدات جانی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر بر مبنای افزایش دیه :

از آنجاییکه مبلغ دیه همه ساله بر اساس قیمت 100 شتر افزایش میابد  و از طرفی مبلغ مندرج در بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر خریداری شده مبلغی ثابت است و از سوی دیگر پرداخت مبلغ دیه در صورت فوت بصورت یوم الادا توسط دادگاه محاسبه و مطالبه خواهد شد لذا ضروریست تعهدات بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر همگام با افزایش سالیانه مبلغ دیه بطور اتوماتیک رشد داشته باشد بنابراین با انتخاب و خرید این پوشش تعهدات جانی یا دیه بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر برای یک الی 3 بار قابل افزایش خواهد بود. بابت افزایش اتوماتیک یک بار 20% ، دو بار  30% ، سه بار 40% حق بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر اضافی دریافت خواهد شد . 

2- پوشش تعدد دیات بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر  : 

در بعضی از حوادث مصدوم حادثه فوت نمی کند اما مقدار جراحت های وارده به قدری زیاد است که در مجموع مقدار دیه ایشان بیش از دیه فوت میشود به عنوان مثال نابینا شدن و از دست دادن هر دو پا معادل 2 دیه کامل است در چنین شرایطی شرکت بیمه فقط یک دیه را پرداخت خواهد کرد مگر اینکه پوشش تعداد بیش از یک دیه در بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر  پیش بینی شده باشد . حق بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر  اضافی این پوشش 10% حق بیمه پایه بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر  است .

3- بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ،پوشش جبران هزینه های اعتراض به نظر کارشناسی یا هیات کارشناسی :

پس از وقوع حادثه تعیین مقصر و یا مقصرین حادثه و همچنین تعیین درصد تقصیر هر یک از مقصرین به عهده کارشناس مورد وثوق مراجع ذیصلاح می باشد . پس از اعلام نظر کارشناس امکان اعتراض به نظر ایشان و بررسی موضوع توسط تیم کارشناسی سه نفره و یا حتی در مراحل بعدی پنج و یا هفت نفره وجود دارد . در چنین مواقعی پرداخت هزینه کارشناس و یا تیم کارشناسی به عهده فرد معترض خواهد بود . با خرید این پوشش بیمه ایران ( بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر )هزینه های اعتراض به نظر کارشناس و یا هیات کارشناسی را پرداخت خواهد کرد .


استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظز  : 

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
2- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشات رادیو اکتیو
3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
4- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و جرایم مربوطه
5- خسارت جانی و مالی وارد به بیمه گذار،شرکا و کارکنان بیمه گذار در محل مورد بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر
6- خسارت هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی (سیل،زلزله،رانش زمین) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضائی در بروز حادثه محرز گردد
7- خسارت ناشی از عدم النفع
8- کلیه هزینه های مربوط به دادرسی و کارشناسی ، تاخیر تادیه ، حق الوکاله و هرگونه هزینه در رابطه با دعاوی مطروحه
9- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار
10-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط مقصر حادثه
11-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هرگونه اقدام به خودکشی
12- حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح
13- جرائم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمان ها و جزای نقدی
14- خسارت احتمالی قبل از صدور بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر و یا اینکه منشا آن قبل از تاریخ صدور بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر بوده باشد
15- خسارت ناشی از تاخیر در انجام کار
16- خسارت ناشی از عدم صلاحیت فنی مهندسین ناظر ، طراح و محاسب
17- خسارت های ناشی از وسیله نقلیه موتوری
18- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود


 فرانشیز بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر  :

خسارت های بدنی در این بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین ناظر  فاقد فرانشیز هستند به عبارت دیگر همه خسارت را شرکت بیمه ایران پرداخت میکند اما در خسارت های مالی ده درصد فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود .