بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ،هر چند غرامت دستمزد روزانه کارکنان حادثه دیده توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود و معمولا پرداخت این مبالغ در تعهد کارفرما نیست اما برای موارد بسیار نادری که ممکن است دادگاه علاوه بر دیه ، کارفرما را به پرداخت غرامت روزانه نیز محکوم نماید ، لذا بیمه گذار میتواند نسبت به بیمه مسئولیت اصفهان این کلوز اقدام نماید . بنابراین بدلیل احتمال وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدن چندین عضو و افزایش مبلغ دیه میگردد و همچنین عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه نامه لازم و ضروری است که بیمه گذاران محترم با خرید کلوز شماره شش دامنه پوشش بیمه ای خود را گسترش دهند و در حاشیه امنیت بیشتری قرار بگیرند. پیمانکاران چنین پروژههایی می توانند برای بیمه  مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان شان و اشخاص ثالث، بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی را تهیه نمایند. ماده 91 : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.

تبصره: کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند. تبصره1- درصورتیکه بیمه گذار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز میتوانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه نامه باشند. به موجب این پوشش، جبران خسارت های وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که بر اساس رای مراجع ذیصلاح در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و صندوق تامین خسارت های بدنی نباشد و مسئولیت بیمه گذار در بروز حادثه محرز شده است، متناسب با درصد مسئولیت وی، تحت پوشش می باشد. بيمه گر خسارت موضوع اين بيمهنامه را بااطلاع بيمه گذار به زیاندیده يا ذينفع بيمهنامه پرداخت خواهد کرد و بهمحض پرداخت خسارت، در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بريالذمه ميگردد. در این صورت پرداخت مابه التفاوت خسارت بر عهده بیمهگذار خواهد بود. تعیین میزان بالاتر از دیه برای خسارتهایی کاربرد دارد که بیش از یک دیه در خسارت تعیین میشود بطور مثال وقتی کارگر قطع نخاع شده و فلج گردد در این خسارت بیش از یک دیه باید پرداخت شود. از نقاط مثبت این بیمه نامه عدم وجود فرانشیز است یعنی تمام خسارت را بطور کامل و صد در صد شرکت بیمه پرداخت میکند لیکن این امکان وجود دارد که با پذیرش فرانشیز از سوی بیمه گذار بدلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه تخفیف هایی به شرح جدول زیر اعمال گردد.

در این بیمه نامه پوشش های زیر به عنوان پوشش های اصلی این بیمه نامه میباشد. بر اساس شرایط بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ، دسته بندی زیر برای این بیمه نامه انجام گرفته است که هر کدام از دسته بندیها دارای انواع مختلفی میباشد. در بیمه نامه حوادث بر اساس سقف تعهدات مشخص شده در هر بیمه نامه، جبران خسارت هر کدام از پوششهای فوق از سوی شرکت بیمه انجام میشود. به موجب این پوشش، مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان در قبال خسارت های موضوع بند 6 ماده 2 این آیین نامه وارد به کارکنان پروژه های ساختمانی تحت پوشش می باشد. به زبان ساده اگر جراحت وارد شده منجر به فوت گردد ، فقط دیه فوت محاسبه خواهد شد اما اگر مصدومی که جراحت های متعددی دارد با فاصله زمانی فوت کند ، دیه جراحت هایی که منجر به فوت مصدوم شده در دیه فوت ادغام میشود و جداگانه محاسبه نمیشود اما دیه جراحت های دیگر مصدوم که نقش و تاثیری در فوت مصدوم نداشته به طور جداگانه و علاوه بر دیه فوت محاسبه خواهد شد . تعهد اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پرداخت دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان است و هزینه های پزشکی صرفا در شرایطی توسط بیمه گر بیمه مسئولیت پرداخت خواهد شد که طبق رای مراجع قضایی بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد .

تعهد اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پرداخت دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان است و پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان حتی به موجب رای مراجع قضایی در تعهد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان  نیست . ۷- حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود. اما در بیمه حوادث چنین امکانی برای پرداخت خسارت وجود ندارد. در صورت صدور راي قطعي مبني بر مسئوليت کارفرما، مؤسسه بيمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بيمهنامه بر اساس مفاد راي صادره خواهد بود. از آنجاییکه خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری در بند 2 ماده 18 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان جزو استثنائات بیمه نامه بوده و این قبیل خسارت ها از محل بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان قابل پرداخت نیستند لذا در صورتیکه بیمه گذاران محترم مایل به اخذ این پوشش باشند میبایست با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به خرید این پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان اقدام نمایند .

source:modirebimeh

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]