جزئیات بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه مسئولیت کارفرما ، مازاد بر پوشش اصلی یاد شده ۲۰ پوشش اضافی را نیز شامل می شود. موضوع بیمه مسئولیت کارفرما بیمه ایران عبارت است از جبران خسارت جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه­های پزشکی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار در حین انجام فعالیت معین […]

شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

  شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان از آنجاییکه در تعهدات اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، کسانی که رابطه استخدامی با کارفرما دارند تحت پوشش می باشند، بنابراین پرداخت خسارت به اشخاص فوق الذکر خارج از تعهدات بیمه نامه می باشد و یا به عبارتی در صورت بروز خسارت برای […]

انواع بیمه مسئولیت را می دانید؟

civil liability insurance the basic requirement of urban construction2

انواع بیمه مسئولیت در صورتی که ثابت شود كه بیمه گذار عمداً از انجام این اقدامات خودداری کرده، بیمه گر میتواند به نسبت تاثیر اهمال بیمه گذار، خسارت پرداختی را کاهش دهد. بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و افزایش خسارت وارد شده به موضوع بیمه مسئولیت ، اقدامات و احتیاطهای لازم […]