انتقال بیمه بدنه به خریدار |بیمه بدنه ایران 100% ارزان

انتقال بیمه بدنه به خریدار

    انتقال بیمه بدنه به خریدار ،همه کسانی که خودور دارند با دو بیمه مهم خودور یعنی بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه آشنا هستند.انتقال بیمه بدنه به خریدار ، بیمه بدنه به نوعی مکمل بیمه شخص ثالث است و با جبران خسارات واردشده به خودروی بیمه‌گزار در زمانی که وی مقصر حادثه باشد […]