خرید بیمه تکمیلی | بیمه ایران بهترین عملکرد کشور {100% واجب}

خرید بیمه تکمیلی

  خرید بیمه تکمیلی ،آیا باید هنگام خرید بیمه تکمیل درمان بیمه پایه هم داشته باشیم؟ خرید بیمه تکمیلی ،بله. می بایست دفترچه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی یا بیمه سلامت ایرانیان را هنگام درخواست خرید بیمه تکمیلی ارائه نمائید. اما در صورتی که فاقد بیمه پایه هستید، می توانید با پرداخت مبلغ بیشتری، بیمه تکمیلی […]