بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 1400

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

  بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران چیست؟ به منظور تأمین بیمه ‌ای جامعه پزشکی کشور، بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان از سال 1365 و برای نخستین بار توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه گردیده است. بیمه عمر و  بیمه مسئولیت […]