بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 13400 را بهتر بشناسید!

بیمه-مسئولیت-کارفرما-ایران

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ،هر چند غرامت دستمزد روزانه کارکنان حادثه دیده توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود و معمولا پرداخت این مبالغ در تعهد کارفرما نیست اما برای موارد بسیار نادری که ممکن است دادگاه علاوه بر دیه ، کارفرما را به پرداخت غرامت […]