بیمه مسئولیت مدنی چیست؟ بیمه ایران 13400

بیمه-مسئولیت-ایران

بیمه مسئولیت مدنی چیست؟ در این شرح نوع بیمه مسئولیت مدنی وظایف، مسئولیت های مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و به عبارت جامع تر مسئولیت کلیه امور مؤسسات پزشکی به عهده مسئول فنی گذاشته شده است. پیراپزشکان افرادی هستند که در بخشهای مختلف درمانی و بر اساس شرح وظایف سازمانی خود […]