بیمه مسئولیت کارفرمایان چیست؟ | مدیربیمه {100% واجب}

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرمایان بیمه ایران بیمه مسئولیت کارفرمایان چیست؟   بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ، کارفرمایان را تحت پوشش قرار می دهد در صورتی که یکی از کارمندان آنها (فعلی یا سابق) در یک حادثه مربوط به محل کار بیمار ، آسیب ببیند یا بمیرد مانند بیمه شخص ثالث خودرو . این راهنما […]