تخفیفات بیمه شخص ثالث |انواع تخفیفات بیمه ایران درمدیر بیمه {100% تخفیف}

تخفیفات بیمه شخص ثالث

  تخفیفات بیمه شخص ثالث ،همان قدر که رانندگی  جذاب و لذت بخش است، حادثه ناگوار و خسارات آن می‌تواند طعم شیرین  لذت رانندگی را زهر کند.تخفیفات بیمه شخص ثالث ، این جاست که بیمه شخص ثالث و تخفیفات بیمه شخص ثالث به کمک شما می‌آید. با این همه خسارت‌های ناشی از تصادفات جبران می‌شود. […]

تخفیفات بیمه شخص ثالث که می توانید خرید اینرنتی بیمه کنید{100%}

138enteghal

تخفیف بیمه شخص ثالث قبلاً هر تعداد سال تخفیف بیمه شخص ثالث که روی بیمه نامه قبلی تان نوشته شده بود به اضافه 1 میکردید (درصورتی که بیمه قبلی تان یک ساله باشد و در این مدت از آن استفاده نکرده باشید) و به عنوان سالهای تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث  عنوان میکردید. اگر […]