جزئیات بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه مسئولیت کارفرما ، مازاد بر پوشش اصلی یاد شده ۲۰ پوشش اضافی را نیز شامل می شود. موضوع بیمه مسئولیت کارفرما بیمه ایران عبارت است از جبران خسارت جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه­های پزشکی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار در حین انجام فعالیت معین […]