سوابق بیمه |تخفیف انواع بیمه با مدیر بیمه {100% ارزان}

سوابق بیمه

  سوابق بیمه خودرو موضوع مهمی است که لازم است هر مالک خودرویی آن را پیگیری کند.سوابق بیمه ،داشتن بیمه نامه شخص ثالث مطابق قانون الزامی و اجباری است.سوابق بیمه ، هر خودرویی که بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد یا به موقع آن را تمدید نکرده باشد، جریمه ها و مجازات جداگانه ای را […]