شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

  شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان از آنجاییکه در تعهدات اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، کسانی که رابطه استخدامی با کارفرما دارند تحت پوشش می باشند، بنابراین پرداخت خسارت به اشخاص فوق الذکر خارج از تعهدات بیمه نامه می باشد و یا به عبارتی در صورت بروز خسارت برای […]