شرکت بیمه ایران |اولین بیمه در ایران 1314

شرکت بیمه ایران

    شرکت بیمه ایران شرکت بیمه ایران ،برخی از اتفاقات و حوادث قابل پیشگیری نیستند و از طرفی تمامی پیشگیری های لازم همیشه تضمین کننده عدم وقوع حوادث ناگوار نیستن. از این جهت جبران خسارت و یا به حداقل رساندن خسارات ناشی از حوادث همیشه از دغدغه های انسان بوده و همواره تمهیداتی برای آن اندیشیده […]

نمایندگی بیمه |مدیر بیمه نمایندگی بیمه ایران 1314

نمایندگی بیمه

  نمایندگی بیمه ،هر زمان صحبت از بیمه ها می شود شاید تداعی کننده بیمه ماشین و یا تمدید بیمه ثالث باشد.نمایندگی بیمه ، اما بیمه در کشور ما یک کسب و کار محسوب می شود و تقریبا 170 هزار نفر در آن در سمت های گوناگون فعال هستند. نمایندگی بیمه ،تاسیس یک کسب و […]