انواع بیمه مسئولیت |سایت تخصصی بیمه مسئولیت مدیر بیمه 100کیفیت

انواع بیمه مسئولیت

    انواع بیمه مسئولیت ،بر اساس قانونِ مسئولیت مدنی ایران، تمام افرادی که در جامعه به صورت حقیقی یا حقوقی در حال فعالیت هستند، در قبال زیان یا صدمات به دیگران مسئول بوده و نسبت به جبران آن باید اقدام کنند. هدف انواع بیمه مسئولیت ، جبران خسارت‌‌‌های وارده  است که بر اثر تقصیر یا […]