بیمه مسئولیت مهندسین ناظر چیست؟

حق بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر چیست؟ وجهی است که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر می پردازد.

غرامت فوت و نقص عضو

وجهی است که بیمه گر متعهد میگردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر طبق شرایط این بیمه نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد. خامساً وکالت با حجر یا فوت هر یک از وکیل یا موکل منحل می شود، دیهی او از بیت المال پرداخت میشود. در این صورت مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه نمیتواند تخفیفی برای بیمه گذار منظور نموده یا به وی پرداخت كند. ماده ۳۴-مؤسسه بیمه نمیتواند بیمه ای را كه به وسیله كارگزار بیمه به مؤسسه یا نماینده مؤسسه پیشنهاد شده است از طریق مستقیم یا به وسیله نماینده خود قبول نماید مگر اینكه بیمه گذار انصراف خود را از صدور بیمه نامه بیمه مسئولیت مهندس ناظر از طریق كارگزار بیمه كتباً اعلام دارد. ماده ۴۶-در صورت لغو پروانه كارگزاری، بیمه مركزی پس از اخذ مفاصاحساب عملیات كارگزاری بیمه از مؤسسات بیمه و در صورت عدم وجود شكایت از كارگزار بیمه از سوی بیمه گذاران، بیمه شدگان یا صاحبان حقوق آنان یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها، تضمین مندرج در ماده ۱۴ این آیین نامه را مسترد خواهد نمود.

همچنین كاركنان مؤسسه بیمه به جز در مواردی كه به تصویب هیئت مدیره شركت بیمه رسیده باشد، مجاز نیستند انعقاد قرارداد بیمه بیمه نامهای كه مؤسسه بیمه به طور مستقیم بازاریابی و یا جذب كرده است را به كارگزار بیمه هدایت و واگذار كنند. 4 – تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم. د – تصویب سازمان و آییننامههای مالی و اداری بیمه مرکزی ایران. پیشبینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است. هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد. نکته: به دلیل اهمیت و استقبال زیاد از دو نوع بیمه مسئولیت ، میتوانید از طریق لینکهای خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر و خرید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان اقدام نمایید. • در صورت بروز حادثه اگر مسئولیت بیمه گزار برای بیمه گر اثبات شود، بیمه گر میتواند قبل از صدور حکم دادگاه یا سایر مراجع قانونی نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند. کلوز8- صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی ازمسئولیت بیمه گذار بدون رای دادگاه جبران می گردد. خطرهای موضوع بیمه خسارتهای بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار ناشی از مسئولیت بدنی وی در حین انجام کار و محل کار مشروط برآنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد.

تبصره ۱-هیئت مدیره مؤسسه بیمه میتواند با توجه به نوع بیمه نامه، مبلغ حق بیمه مسئولیت مهندسی ناظر، درصد و میزان كارمزد و سایر ملاحظات، تصمیم گیری در اینگونه موارد را به مدیرعامل، مدیران و یا دیگر مسئولین مؤسسه واگذار نماید. 2. سلب صلاحیت مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره یا مدیران ذیربط مؤسسه بیمه. 9 – یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی. و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکانپذیر است. ه – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری. 2 – تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد. ماده ۵۰-كارگزاران بیمه كه قبلاً پروانه كارگزاری دریافت نمودهاند، موظفند حداكثر سه سال پس از ابلاغ این آییننامه شرایط خود را با مفاد آن منطبق نمایند، در غیر این صورت پروانه كارگزاری آنها تا رفع مغایرت (حداكثر یكسال) تعلیق و پس از آن لغو خواهد شد. همچنین در برخی موارد و بندهای سند الگوی پایه بیشتر برنامه ارائه شده تا اینکه چشمانداز و الگو باشد». در هر يك از گروه هاي اصلي بالا ممكن است تعدادي از بيمه نامه هاي مختلف با توجه به تقاضاي ارائه شده توسط هر يك از بيمه گذاران درخواست گردد كه در اين بخش در بخش هاي مختلف به معرفي و تشريح چند نمونه از بيمه نامه هاي طبقه بندي شده بالا خواهیم پرداخت.

البته باید به این نکته توجه نمود که اعتبار رفتار مزبور را نباید با مخالفت و نقض مفاد قرارداد خلط کرد زیرا منظور از رفتار بعدی طرفین تعامل دو طرف قرارداد بعد از انعقاد آن است که از بین برنده ابهامی است که در قرارداد وجود دارد. زیرا نتیجه غیر منطقی پذیرش این ادعا عدم جبران خسارت زیاندیده است. زیرا ایجاد تعهد منوط به وجود عامل و منبعی خاص است. شرح کلوز : با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد میگردد هزینه های پزشکی احتمالی مصدوم حادثه را بر اساس تعرفه مراکز پزشکی خصوصی و با رعایت سقف تعهد بیمه نامه بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و مبلغ صورتحساب پرداخت نماید . حداکثر تعهد بیمه گر بابت دستمزد روزانه مبلغ … اما می دانیم که قلمرو اصلی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر محدوده کارگاه به نشانی درج شده در بیمه مهندسین می باشد.

تعریف مسئولیت مدنی : عبارت است از مسئولیتی که بر عهده شخص قرار م یگیرد تا خسارت وارد شده به دیگري ناشی از عمل خود یا عمل اشخاص یا اشیاي تحت سلطه ي وي را جبران کند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]