بیمه مسئولیت مالکان تابلوهای تبلیغاتی

بیمه مسئولیت مالکان تابلوهای تبلیغاتی

موضوع بیمه نامه :

خسارتهای بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از مسئوليت مدنی بيمه گذار در جریان نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی متعلق به وی پس از احراز مسئولیت ایشان توسط این بیمه نامه پرداخت میشود.با افزایش تبلیغات محیطی در شهرهای کوچک و بزرگ همواره این ریسک مالکان تابلوهای تبلیغاتی را تهدید میکند که در حین نصب و یا نگهداری تابلوها با سقوط تابلو خسارت های مالی و جانی به شهروندان وارد شود لذا بیمه ایران در پاسخ به این نیاز با طراحی این بیمه مسئولیت موجبات آسودگی خیال مالکان تابلوهای تبلیغاتی را با پرداخت حق بیمه ای اندک در زمان خرید آنلاین بیمه فراهم کرده است .