اقداماتی که بعد از صدور بیمه نامه حمل کالا بیمه ایران بیمه گذار باید انجام دهد 

1-قبل و یا بلافاصله بعد از حمل هر محموله اعلامیه ای را که در آن مقدار و ارزش کالا، مشخصات وسیله حمل ، تاریخ حمل ،شماره بارنامه ،مبداو مقصد حمل کالا نوشته شده است برای بیمه گر ارسال نماید. 

2-حداکثر دو سال پس از تاریخ صدور و خرید آنلاین بیمه نامه نسبت به حمل کالای بیمه شده اقدام نماید .

اقداماتی که بعد از وقوع حادثه بیمه گذار باید انجام دهد :

1- به محض اطلاع از وقوع خسارت حداکثر ظرف 5 روز مراتب را به بیمه گر اعلام نماید .

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت از محل بیمه باربری:

 • 1-اصل بارنامه سراسری 
 • 2- اصل فاکتور خرید 
 • 3- اصل صورت بسته بندی کالا
 • 4- گواهی مبدا
 • 5- اعلامیه بانکی (در صورت گشایش اعتبار )
 • 6- پروانه الکترونیکی گمرکی
 • 7- در صورت مشخص شدن خسارت در گمرک می باید متناسب با نوع خسارت ، اصل صورت مجلس بندری و یا صورت مجلس گمرکی ،گواهی کسر تخلیه یا گواهی عدم تحویل ارائه گردد و همچنین در حمل های زمینی (وارداتی و صادراتی ) راهنامه (سی ام آر ) ظهر نویسی و نوع و ماهیت خسارت بوسیله متصدی حمل مشخص گردد .
 • 8- چنانچه خسارت در محوطه بندر یا گمرک رخ داده باشد اصل صورت مجلس آسیب دیدگی و کپی قبض انبار گمرک 
 • ( چنانچه مقصرحادثه مشخص باشد مثلا پیمانکار تخلیه میبایست کتبا مسئولیت آن را گواهی نماید )
 • 9- اصل بارنامه حمل داخلی (چنانچه کالا بعد از ترخیص از گمرک خسارت ببیند )
 • 10- اصل یا کپی برابر اصل کروکی پلیس (در حوادث رانندگی داخل کشور)

نکته راهنمای بیمه ایران : با توجه به شرایط حمل و نوع کالا ممکن است بیمه گر بیمه های باربری برای بررسی خسارت مدارک دیگری نیز درخواست نماید .

 

نکات مهم :

1- برای هر بسته ای که مفقود شده است بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام های بندر یا متصرفان دیگر کالای مورد بیمه بطور کتبی درخواست خسارت نمایند 

2- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن کالای مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کالا بطور کتبی تقاضای بازدید کنند و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص می گردد گواهی مربوطه را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند .

3- در مواردی که از سالم بودن کامل کالای مورد بیمه مطمین نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهند و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می دهند حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند. 

4- هرگاه موقع تحویل گرفتن کالای مورد بیمه ، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر سه روز از تاریخ تحویل گرفتن کالا و اطلاع از خسارت ، مراتب را بطور کتبی یا پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند .

5- در مواردی که موسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای مورد بیمه را به بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه ، گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند .در صورتیکه گواهی عدم تحویل در موعدهای زیر صادر نشود بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از موسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهند .

 • در صورت حمل با کشتی حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی
 • در صورت حمل با کامیون و قطار ، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد
 • در صورت حمل با هواپیما ، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از هواپیما 

6- بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آن را دارد ، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود ، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس گمرکی مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید .

7- پس از رسیدن کالا به بندر مقصد و قبل از انقضای مهلت های تعیین شده زیرنسبت به ترخیص و حمل کالا به مقصد نهایی اقدام نمایید در غیر اینصورت تقاضای تمدید مهلت اعتبار بیمه نامه را به شرکت بیمه ارسال نمایید .

 • به محض پایان 60 روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه در حمل دریایی 
 • به محض پایان 30 روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد 
 • در مورد حمل زمینی و ریلی 60 روز پس از تحویل کالای مورد بیمه به انبار گمرک کشور مقصد 

منبع: بیمه سرا