بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران چیست؟ به منظور تأمین بیمه ‌ای جامعه پزشکی کشور، بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان از سال 1365 و برای نخستین بار توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه گردیده است. بیمه عمر و  بیمه مسئولیت اصفهان ، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد. بر اساس قانون بیمه، حق بیمه این بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان با توجه به نوع شغل و ضریب بروز صدمه تعیین می شود که در صورت عدم بروز خسارت تخفیفات قابل توجهی در تجدید بیمه نامه در اختیار وی قرار می گیرد.


اهداف بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران

به منظور تأمین بیمه ‌ای جامعه پزشکی کشور، بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان از سال 1365 و برای نخستین بار توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه گردیده است.
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد. بر اساس قانون بیمه، حق بیمه این بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان با توجه به نوع شغل و ضریب بروز صدمه تعیین می شود که در صورت عدم بروز خسارت تخفیفات قابل توجهی در تجدید بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان در اختیار وی قرار می گیرد.همچنین بر اساس قانون بیمه چنانچه استفاده کنندگان به صورت گروهی از این بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان استفاده کنند با توجه به تعداد از تخفیف حق بیمه برخوردار می شوند. (که این واحدصدور جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان محترم استان خراسان بالاترین تخفیفات را قانوناً اعمال مینماید.)

کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی‌الحقوق آنها علیه پزشکان و پیراپزشکان به مدت چهار سال پس از انقضای تاریخ بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکانمشمول پوشش بیمه‌ای می‌باشد به شرط آن که معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان صورت گرفته باشد. به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه‌ای بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان باید متناسب با قوانین موضوعه یاد شده باشد. نگاهی به آمار تلفات و زیانهایی که در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی ، به بار می آید، حاکی از خطرات بزرگی است که یک پزشک با آن روبروست. چنانکه می دانیم ، زیانهای مادی وارده بر پزشک ، به دلیل مسئولیت او، موجب خسارات مادی زیادی برای پزشک می گردد. با این وجود ، بسیاری از پزشکان، به دلیل بی اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند.
مزیت بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می‌گردد در این است که این شرکت مبلغ خسارت را پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار قبل از صدور رأی در مراجع قضایی پرداخت و موضوع دعوای خسارت را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل می‌نماید.

در بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران بیمه می گردد. به عبارت دیگر چنانچه پزشک بغیر عمد یعنی بعلت خطا، اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود. نکته حائز اهمیت آنکه دستیاران پزشک و همچنین کلیه کسانی که (پرستار، تکنسین) به دستور پزشک انجام وظیفه می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه می باشند.
در ارتباط با تعهدات بیمه گر مقرر در بیمه نامه موارد زیر قابل توجه است:

 • بیمه گر علاوه بر پرداخت دیه به زیاندیده، متعهد پرداخت هزینه دادرسی نیز میباشد البته تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه برای هر بیمار.
 • در صورتیکه پزشک از سوی مراجع قانونی محکوم به پرداخت دیه شود. تعهد بیمه گر محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات می باشد.
 • از موارد قابل توجه، تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معین حداکثر 15 روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز که در امر بازاریابی برای فروش بیمه نامه پزشکان بسیار جاذبه دارد و از طرف دیگر از دفع وقت توسط بیمه گر جلوگیری می نماید.
 • در خصوص وجود بیمه مضاعف، ابتدا بیمه گر اول بایستی خسارت را رسیدگی و تسویه نماید منظور از بیمه گر اول، بیمه گری است که بیمه نامه صادره توسط وی از لحاظ تاریخ صدور بر بیمه نامه دیگر تقدم دارد. مسئولیت بیمه گر دوم حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط بیمه گر اول میباشد.
 • پزشک بدون موافقت کتبی بیمه گر حق مصالحه با زیاندیده و یا اقرار به مسئولیت را ندارد.

خسارات تحت پوشش مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

با توجه به شرایط مندرج در بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان  ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

 • فوت
 • نقص عضو

فسخ بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

 

این بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

 • در صورت عدم پرداخت بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع به بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
 • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد .


شرایط و تسهیلات بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه‌گذار می‌تواند حق‌ بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان  را به سه صورت زیر پرداخت کند:

 • چک: چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می شود.
 • واریز به بانک (فیش بانکی)
 • اقساط: در این حالت،‌30-40% حق‌ بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان به صورت نقد و مابقی در 2-3 قسط پرداخت می‌شود، که به ازای هر قسط چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می‌شود..

** در صورتی که پرداخت حق‌بیمه از طریق چک صورت گیرد، به ازای دریافت چک،‌ “قبض رسید” به بیمه‌گذار تحویل می‌شود.


مراحل صدور بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

جهت صدور ابتدا پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان  بایستی توسط بیمه گذار تکمیل و امضاء گردد. موارد قابل توجه در پرسشنامه یادشده بدین شرح است:
 • نوع تخصص پزشک: نوع تخصص پزشک بایستی دقیقاً با مدرک تخصصی پزشک که به تأئید آموزش عالی رسیده است مطابقت داشته باشد.
 • میزان پوشش بیمه ای مورد درخواست: منظور از میزان پوشش بیمه ای، حداکثر تعهد مورد درخواست برای هر بیمار است که محدودیتی نیز ندارد و برای طول مدت بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان نیز سقف تعهد نامحدود است.
 • سئوالات مندرج در بند 5 و 6 و 7 پرسشنامه شامل کمکهای پزشکی که تحت مسئولیت پزشک انجام می شود و تعداد تقریبی اعمال جراحی و سابقه خسارتی است که این اطلاعات به بیمه گر کمک می-نماید که تصمیم بگیرد ریسک مناسب است یا خیر.
 • اخذ نشانی مطب، بیمارستان، و منزل بیمه گذار در پرسشنامه صرفاً به منزله آگاهی از محیط کار و همچنین فراهم شدن امکان تماس است و به معنی محدودیت مکانی برای پوشش بیمه ای نمی باشد و همانگونه که در شرایط بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان قید گردیده است بیمه نامه مذکور در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران پوشش دارد.

پس از اخذ پرسشنامه تکمیل شده و محاسبه حق بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان نسبت به صدور بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان  اقدام گردد مواردی از قبیل استخراج شماره بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان از دفتر ثبت و نحوه ثبت و غیره، همانند سایر بیمه نامه های مسئولیت می باشد نکاتی دیگر که بایستی مورد توجه قرار گیرد بشرح زیر است: تخصص بیمه گذار بطور کامل و مطابق با مدارک دانشگاهی نامبرده که به تأئید وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده باشد در بیمه نامه قید گردد.از آنجائیکه دستیاران پزشکان متغیر می باشند در محل مربوط به درج اسامی دستیاران مجاز به همکاری با پزشک، چنانچه اسامی از سوی پزشک اعلام گردیده باشد درج گردد و در غیر اینصورت جمله ((متغیر است)) قید گردد.


جدول محاسبه بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

 

گروه یکجراحان متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، بیهوشی، ارتوپدی
گروه دوجراحان متخصص قلب، مغز و اعصاب، چشم، ترمیمی و پلاستیک، ارولوژی
گروه سهجراحان متخصص فک و صورت، گوش و حلق و بینی، دندان و لثه، پوست، اطفال
گروه چهارپزشکان متخصص غیر جراح و جراحانی که به عللی عمل جراحی انجام نمی دهند، دندانپزشکان، پزشکان عمومی و متخصصین اندوسکوپی، رادیولوژی، میکروبیولوژی و داروسازی

نرخ حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

گروهتا سقف تعهد سالیانه 100 میلیون ریالنسبت به مازاد بر 100 میلیون ریال
یک10 درهزار5 درهزار
دو8 درهزار4درهزار
سه6 درهزار3 درهزار
چهار4 درهزار2 درهزار
  • جهت محاسبه حق 11 ابتدا پزشکان بر مبنای تخصص به چهار گروه به شرح زیر طبقه بندی شده اند:
 •  
 •  
 • چنانچه تخصص به گونه ای باشد که در گروه بندی فوق الذکر قرار نگیرد موضوع به مدیریت بیمه های مسئولیت جهت تعیین گروه، پزشک مذکور ارجاع گردد.
 • نرخ حق بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان برای گروههای یادشده در بند یک بشرح زیر تعیین می گردد:
 • چنانکه بیمه گذار رزیدنت باشد حق بیمه متعلقه پنجاه درصد حق بیمه گروه تخصصی نامبرده خواهد بود. بعنوان مثال: حق بیمه رزیدنت زنان و زایمان 50% حق بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان جراح متخصص زنان و زایمان محاسبه می گردد.

فرآیند داخلی صدور بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه‌ مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان با مراجعه مشتری به دفتر بیمه ایران نمایندگی قسوریان به شماره همراه 09131760166 به شرح زیر است:
فرم “پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی پزشکان” توسط مشتری تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.
در صورتی که بیمه‌گزار مستقیماً به مجتمع مراجعه کرده باشد

گام 1:
در صورتی که بیمه‌گزار به یک نمایندگی مراجعه کرده و فرم “پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی پزشکان” را در نمایندگی تکمیل نموده باشد:
فرم “پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی پزشکان” توسط نمایندگی برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های مسئولیت ارسال می‌شود.

گام 2.
فرم تکمیل شده در دبیرخانه مجتمع شماره می‌شود.
در صورتی که مشتری برای اولین بار پیشنهاد بیمه مسئولیت را تکمیل کرده باشد، به عنوان یک فرد حقیقی و یا حقوقی (بسته به ماهیت مشتری) در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) معرفی می‌شود.
اطلاعات پیشنهاد مشتری در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) و به اسم مشتری وارد می‌شود.
گروه حرفه‌ای پزشکان در فرم “تعریف گروه‌های حرفه‌ای” در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) و با توجه به اطلاعات دریافتی از مشتری تعریف می‌شود. (در صورتی که بیمارستان یا مرکز درمانی بخواهد پزشکان خود را بیمه نماید در این قسمت تعداد بیمه‌شدگان را مشخص می‌نماید.)
در صورت موافقت مشتری، بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) در فرم “ثبت بیمه‌نامه” ثبت می‌شود.
بیمه‌گزار حق‌بیمه مشخص شده را پرداخت می‌نماید.
بیمه‌گزار می‌تواند حق‌بیمه را به سه صورت زیر پرداخت کند:
چک: چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر شده و شماره و مشخصات آن در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) فرم “نحوه پرداخت” وارد می‌شود.
واریز به بانک: فیش واریزی از برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) پرینت گرفته شده و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. پس از دریافت فیش واریزی با تایید بانک مبنی بر پرداخت وجه، شماره و مشخصات آن در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) فرم “نحوه پرداخت” وارد می‌شود.
اقساط: در این حالت،‌30-40% حق‌ بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان به صورت نقد و مابقی در 4-5 قسط پرداخت می‌شود، که به ازای هر قسط، چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می‌شود. مشخصات اقساط و پیش قسط دریافتی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) فرم “نحوه پرداخت” ثبت می‌گردد.)
بیمه‌نامه توسط کارشناس اداره صدور بیمه‌نامه‌های مسئولیت صادر و پس از امضا و مهر ، به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
اطلاعات زیر در بیمه‌نامه ثبت می‌شود:
شماره و تاریخ بیمه‌نامه
مشخصات بیمه‌گزار
ریز تعهدات بیمه‌گر در قبال پرداخت هزینه‌ها
مدت بیمه
تاریخ آغاز و پایان اعتبار بیمه‌نامه
حق‌بیمه
تاریخ صدور
مشخصات بیمه‌گر
شرایط عمومی بیمه‌ مسئولیت حرفه ای پزشکان ‌و پیراپزشکان
چک‌های حق‌بیمه تا سر رسیدن موعد، در اداره صدور بیمه‌نامه‌های مسئولیت بایگانی می‌شود. در تاریخ سررسید، چک به همراه یک کپی از قبض رسید مربوط به آن که حاوی شماره بیمه‌نامه است، توسط کارشناس صدور برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌شود.
گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
اداره کل حسابداری و آمار: گزارش بیمه‌نامه‌های صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک بیمه‌نامه‌ها
اداره کل آمار و اتکایی: گزارش بیمه‌نامه‌های صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک بیمه‌نامه‌ها
اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش بیمه‌نامه‌های صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک بیمه‌نامه‌ها

(گزارشات ارسالی برای اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده گزارشات، برای اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
بعد از صدور هر بیمه‌نامه و در پایان ماه، اطلاعات ثبت شده در آن در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد


نرم فزار صدور بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

در صورتی که مشتری برای اولین بار پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان  را تکمیل کرده باشد، به عنوان یک فرد حقیقی و یا حقوقی (بسته به ماهیت مشتری) در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)معرفی می‌شود
اطلاعات پیشنهاد مشتری در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)به اسم مشتری وارد می‌شود.
نرخ و شرایط بیمه‌نامه که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده، در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)محاسبه شده است، پرینت گرفته شده و به مشتری تحویل داده می‌شود
در صورت موافقت مشتری، بیمه‌نامه در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)در فرم “ثبت بیمه‌نامه” ثبت می‌شود.
بعد از صدور هر بیمه‌نامه و در پایان ماه، اطلاعات ثبت شده آن در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد.


صدور الحاقی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

هرگاه در شرایط یک بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان  اعم از نام بیمه‌کننده (بیمه‌گزار)، شرایط بیمه، میزان سرمایه مورد نظر و … تغییری حاصل شود، بیمه‌نامه عوض نخواهد شد بلکه شرکت بیمه طی یک نامه و یا اصطلاحاً یک الحاقی، تغییر لازم را اعلام می‌دارد که جزء لاینفک بیمه‌نامه محسوب خواهد شد و شرایط پرداخت خسارت با توجه به الحاقی صادر شده مورد نظر قرار می‌گیرد. این فرآیند با درخواست کتبی بیمه‌گزار و یا بیمه‌گر آغاز می‌شود.
فرآیند صدور الحاقی بیمه‌نامه‌های مسئولیت با مراجعه بیمه‌گزار به اداره صدور بیمه‌نامه‌های مسئولیت یا نمایندگی و یا ارسال نامه درخواست تغییرات از طرف بیمه‌گر برای بیمه‌گزار آغاز می‌شود و به شرح زیر است:
بیمه‌گزار نامه درخواست ایجاد تغییرات را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های مسئولیت ارسال می‌نماید.

در صورتی که بیمه‌گزار مستقیماً به مجتمع مراجعه کرده باشد

گام 2
در صورتی که بیمه‌گزار به یک نمایندگی مراجعه کرده و نامه را به نمایندگی تحویل داده باشد:
نامه توسط نمایندگی برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های مسئولیت ارسال می‌شود.
گام 2.

(در صورتی که بیمه‌گر متقاضی صدور الحاقی باشد، طی نامه‌ای به بیمه‌گزار اطلاع داده و بیمه‌گزار در پاسخ به این نامه، درخواست تغییرات را طی نامه‌ای برای شرکت بیمه ارسال می‌نماید.)
نامه مذکور در دبیرخانه مجتمع شماره می‌شود.
کارشناس اداره صدور، بیمه‌نامه مذکور را در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)جستجو نموده و اطلاعات آن رانمایش می‌دهد.
الحاقی با توجه به تغییر مورد درخواست بیمه‌گزار،‌ در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)با تکمیل فرم ثبت الحاقی صادر می‌شود. الحاقی صادر شده می‌تواند یکی از سه نوع زیر باشد:
الحاقی اضافی (منجر به اضافه شده حق‌بیمه)
حق‌بیمه اضافی بوسیله برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)نمایش داده می‌شود.
بیمه‌گزار حق‌بیمه مشخص شده را پرداخت نموده و فیش واریزی را به کارشناس اداره صدور بیمه‌نامه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
توسط کارشناس اداره صدور الحاقی اضافی صادر می‌شود.
الحاقی برگشتی (منجر به کاهش حق‌بیمه بیمه‌نامه)
حق‌بیمه برگشتی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)نمایش داده می‌شود.
حواله پرداخت به مبلغ حق‌بیمه برگشتی و با نام بیمه‌گزار تنظیم می‌گردد.
الحاقی برگشتی بوسیله برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)صادر می‌شود.
حواله برگشتی جهت دریافت مبلغ برگشتی توسط کارشناس اداره صدور صادر و بعد از مهر و امضا شدن به بیمه‌گزار (یا نماینده وی‌) تحویل داده می‌شود. در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در این‌صورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
بدون بار مالی بر بیمه‌نامه
توسط کارشناس اداره صدور الحاقی صادر می‌شود.
الحاقی مهر و امضا شده و به بیمه‌گزار (یا نماینده وی) تحویل داده می‌شود.


دریافت خسارت بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه‌گذار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.

مدارک مورد نیاز توسط کارشناس اداره خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گذار رسانده می‌شود.
بیمه‌گذار مدارک لازم را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
خسارت بر اساس مدارک تحویل شده در اداره خسارت تعیین و در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی” ذکر می‌شود. محاسبات خسارت پرداختی در پایین این فرم به طور کامل ذکر می‌شود.
قسمت اطلاعات اولیه فرم “استعلام پرداخت حق‌ بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان” توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تکمیل شده و فرم به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود.
بیمه‌گذار پس از مراجعه به اداره کل حسابداری و آمار و تحویل فرم “استعلام پرداخت حق‌بیمه”، فرم تکمیل شده استعلام حق‌بیمه‌های پرداختی خود را دریافت می‌نماید.
خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی” بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.
حواله پرداخت خسارت در چند نسخه صادر و مهر و امضا می‌گردد. در صورتی که بیمه‌گذار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحویل بگیرد، باید گواهی محضری مبنی بر پرداخت خسارت به بیمه‌شده (خسارت‌دیده) را ارائه نماید.)
دو برگ از حواله صادر شده و نیز فرم “مفاساحساب (رسید دریافت وجه)” به بیمه‌گذار/ بیمه‌شده/ نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار، چک خسارت خود را دریافت نماید.


مدارک خسارت بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

حداکثر مدت تشکیل پرونده
از آنجائیه که در کلیه بیمه های مسئولیت مدنی بدون استثنا بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت 5 روز بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارائه نمایند . بنابراین مدارکی که در زیر توضیح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام کتبی خسارت و تشکیل پرونده میباشد و نه لزوماً اینکه بیمه شونده ابتدا مدارک را بصورت کامل تهیه نماید و بعداً جهت تشکیل پرونده مراجعه نماید بنابراین در کلیه بیمه نامه ها تکرار و شرح مرحله فوق خودداری میگردد .
برای دریافت خسارت چه مدارکی مورد نیاز است ؟
کپی برابر اصل برگه بازجویی
کپی برابر اصل شکوائیه بیمار
کپی برابر اصل شکوائیه وراث (در صورت رخ‌دادن فوت)
کپی برابر اصل نظریه کمیسیون پزشکی
کپی برابر اصل رأی دادگاه


فرآیند خسارت بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

فرآیند پرداخت خسارت بیمه‌ مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان ، با دریافت نامه اعلام خسارت از بیمه‌گزار آغاز می‌شود. اعلام خسارت رخ‌داده باید ظرف مدت 5 روز پس از وقوع خسارت صورت گیرد.

مدارک مورد نیاز
کپی برابر اصل برگه بازجویی
کپی برابر اصل شکوائیه بیمار
کپی برابر اصل شکوائیه وراث (در صورت رخ‌دادن فوت)
کپی برابر اصل نظریه کمیسیون پزشکی
کپی برابر اصل رای دادگاه
شرح فرآیند
بیمه‌گزار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد. (در صورتی که بیمه‌گزار بخواهد، می‌تواند خسارت را با تکمیل فرم “اعلام خسارت در بیمه‌های مسئولیت و طرح‌های مخصوص” اعلام نماید.
نامه (فرم) دریافتی در دبیرخانه ثبت و شماره می‌شود.
فرم “خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی” با توجه به اصل بیمه‌نامه صادر شده، توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تکمیل شده و در پرونده قرار داده می‌شود.
کارشناس فنی آزاد به محل حادثه اعزام می‌شود.
کارشناس فنی باردیدی از محل بعمل آورده و صورت‌جلسه بازدید را تنظیم و امضا مینماید. بیمه‌گزار با امضای خود صورت‌جلسه تهیه شده را تایید می‌نماید.
مدارک مورد نیاز توسط کارشناس اداره خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار رسانده می‌شود.
بیمه‌گزار مدارک لازم را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
خسارت بر اساس مدارک تحویل شده در اداره خسارت تعیین و در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی” ذکر می‌شود. محاسبات خسارت پرداختی در پایین این فرم به طور کامل ذکر می‌شود.
قسمت اطلاعات اولیه فرم “استعلام پرداخت حق‌بیمه” توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تکمیل شده و فرم به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
بیمه‌گزار پس از مراجعه به اداره کل حسابداری و آمار و تحویل فرم “استعلام پرداخت حق‌بیمه”، فرم تکمیل شده استعلام حق‌بیمه‌های پرداختی خود را دریافت می‌نماید.
کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدارک خسارت را بررسی می‌نماید.
خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی” بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.
حواله پرداخت خسارت در 7 نسخه صادر و مهر و امضا می‌گردد. در صورتی که بیمه‌گزار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحویل بگیرد، باید گواهی محضری مبنی بر پرداخت خسارت به بیمه‌شده (خسارت‌دیده) را ارائه نماید.)
دو برگ از حواله صادر شده و نیز فرم “مفاساحساب (رسید دریافت وجه)” به بیمه‌گزار/ بیمه‌شده/ نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار، چک خسارت خود را دریافت نماید.
بقیه برگ‌های حواله صادر شده به صورت زیر توزیع می‌گردد:
ارسال به اداره کل حسابداری و آمار
ارسال به اداره آمار و اتکایی
بایگانی در پرونده بیمه‌گزار
گزارشات زیر به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و به ادارات مربوطه ارسال می‌گردد:
اداره کل حسابداری و آمار: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
اداره کل آمار و اتکایی: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
اداره نظارت بر خسارت بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان و پیراپزشکان :‌ آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه

source : iraninsurance & modirebimeh

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]